เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมสำนักงานปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เป็นประธานจัดการประชุมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คูเมือง โดยมีหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา รับฟังการชี้แจงแนวทางการศึกษาจาก ผศ.ดร.นิคม บุญญานุสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) อีสาน นครราชสีมา ซึ่งเป็นรูปแบบการฟื้นฟูธรรมชาติสองฝั่งคูเมืองที่เป็นคลองขุดลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้ารอบตัวเมืองเก่า พบปัญหาซ้ำซากทั้งการรุกล้ำที่สาธารณะ ขอบตลิ่งชำรุดทรุดโทรมและระบบนิเวศไม่เหมาะสม โดยใช้ตัวอย่างการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองช็องกเยช็อน ประเทศเกาหลีใต้และคลองสาธารณะในทวีป ยุโรปมาเป็นต้นแบบการศึกษา เพื่อปรับภูมิทัศน์คูเมืองโคราชให้สวยงามและเหมาะสมกับการดำรงชีพของคนเมือง

นายสุรวุฒิ กล่าวว่า ชาวโคราชต้องการเห็นคูเมืองมีความสวยงาม และสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายกิจกรรมต่างๆ โดยผ่านขั้นตอนดำเนินการมีส่วนร่วมลงพื้นที่สอบถามปัญหาและความต้องการเพื่อรวบรวมข้อมูลนำมาออกแบบภูมิทัศน์คูเมืองรอบเมืองทั้ง 4 ด้าน ให้เหมาะสมที่สุด โดยตั้งโจทย์คูเมืองด้านประตูชุมพลจัดลานกิจกรรมประเพณี คูเมืองหน้าโรงเรียนเมือง นครราชสีมา จัดลานศิลปะและกิจกรรม คูเมืองหน้าวัดศาลาลอย จัดลานกีฬาและวัฒนธรรม คูเมืองหลังตลาดประตูไชยณรงค์ จัดตลาดน้ำเพื่อสร้างหน้าตาของคูเมืองให้สวยและตกตามความต้องการของชาวโคราช โดยใช้งบดำเนินการ 50 ล้านบาท