เพื่อแก้ปัญหาและป้องกันการคอรร์รัปชัน ราชการจึงมีกฏหมาย , กฏระเบียบต่าง ๆ มากมายมหาศาลจนเกินที่จะจดจำไหว

มีคนจิตใจงาม เห็นภัยของปัญหาคอร์รัปชัน เคลื่อนไหวต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นจำนวนมากมาย

เมืองไทยเคยมีทั้งรัฐบาลจากการเลือกตั้ง และรัฐบาลจากการรัฐประหาร

นายกรัฐมนตรีทุกคน CEO ของบริษัท “อภิทุน”ส่วนใหญ่ก็มักจะประกาสต่อต้านการคอร์รับชัน

แต่ก็ไม่อาจหยุดยั้งการคอร์รัปชันในเมืองไทยได้

องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : TI) ได้จัดทําดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index : CPI) เพื่อจัดอันดับภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปชันในประเทศต่าง ๆ โดยสํารวจจากระดับความรู้สึกหรือการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างต่อปัญหาคอร์รัปชันในประเทศนั้น ๆ ซึ่งในปีพ.ศ. 2558 ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก

รัฐบาลชุดนี้ก็มีความพยายามใหม่ ๆ ที่จ้ะองกันการคอร์รัปชันเหมือนกัน เช่น เรื่อง “ข้อตกลงคุณธรรม” โดย คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเรื่องนี้เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558

ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) คืออะไร ? พูดไปแล้วก็ยาว ขอสรุปเพียงหลักการย่อ ๆ ว่า คือความพยายามที่จะทำให้ การจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการมีความโปร่งใสขึ้น โดยให้มีการทำกันอย่างเปิดเผย

ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) เป็นข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร กําหนดให้มีการลงนามร่วมกัน 3 ฝ่าย ระหว่าง

1 . หน่วยงานภาครัฐเจ้าของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
2. ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมการเสนอราคา
3. ผู้สังเกตการณ์ (Observer)

โดยผู้สังเกตการณ์คัดเลือกมาจากสมาคมวิชาชีพ เช่น สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ภาคประชาสังคม ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ
มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในโครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้นๆ เพื่อเข้าร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

หน่วยงานภาครัฐเจ้าของโครงการ เปิดเผยข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อนุญาตให้ผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ผู้เข้าร่วมการเสนอราคาไม่ให้เสนอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อันเป็นประโยชน์ในการเสนอราคา ยินยอมให้ผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมสังเกตการณ์และตรวจสอบโครงการได้ในทุกขั้นตอน

ผู้สังเกตการณ์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตลอดระยะเวลาและทุกขั้นตอน ในกรณีพบเห็นพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ครม.เห็นชอบหลักการ แต่เกิด “การปฏิบัติจริง” หรือไม่ เป็นคนละเรื่องกัน

เพราะ “ความลับ” ก็ยังถูกอ้างว่าเป็นสิ่งสำคัญของชาติ แช่น “ความลับทางทหาร” “ความลับทางการค้า” และแม้กระทั่งความลับของทรัพย์สินส่วนตัวของ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ , กรรมการสภามหาวิทยาลัย ก็ควรปกปิดไว้