เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ที่บริเวณอาคารป้องกันและรักษาความสงบ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนการดับเพลิงและการกู้ชีพกู้ภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 6-28 ธันวาคม 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมดูแลประชาชนช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า 2561 – รับปีใหม่ 2562 และ ฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่พนักงานฝ่ายป้องกัน และรักษาความสงบของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยมีนายอร่าม มีเดช ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ นายเดชเลิศ ม่วงอ่ำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ นายวันเฉลิม เพ่งพินิจ รองปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ปลัดเทศบาล สมาชิกสภา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและ พนักงานฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่และพนักงานฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงภาระหน้าที่ มีจิตสำนึกในการ ที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัย และ ซักซ้อม ทดสอบการเตรียมพร้อม และ การบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิงและการกู้ชีพกู้ภัยให้มีความพร้อม ที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา และ เป็นการซักซ้อมทดสอบประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ทุกนายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และ แผนการดับเพลิงการกู้ภัย ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ให้เข้าใจ และ เกิดความชำนาญตามแผนที่กำหนดไว้เพื่อจะปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องต่อไป

++++++++++++++++++