กระทรวงเกษตรฯ จัดยิ่งใหญ่ 5 ธันวาคม วันดินโลก ปี 2561 (World Soil day 2018 ) “Be the Solution to Soil Pollution : ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ” เพื่อถวายการยกย่องสดุดีพระเกียรติคุณและเผยแพร่พระราชกรณียกิจ ด้านการพัฒนาทรัพยากรดินของในหลวงรัชกาลที่ 9

วันนี้ (5 ธ.ค.61) นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “5 ธันวาคม วันดินโลก ปี 2561 (World Soil day 2018 ) “Be the Solution to Soil Pollution : ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ” ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี

นายกฤษฎา กล่าวว่า ตามที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ หรือ IUSS ได้ทูลเกล้าฯถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” (The Humanitarian Soil Scientist) ตั้งแต่ปี 2556 แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เป็นพระองค์แรกของโลก และสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพเป็นวันดินโลก โดยประเทศสมาชิกทุกประเทศทั่วโลกพร้อมใจกันจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดินของแต่ละประเทศ ในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เพื่อถวายการยกย่องสดุดีพระเกียรติคุณและเผยแพร่พระราชกรณียกิจ ด้านการพัฒนาทรัพยากรดินของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่นานาชาติทั่วโลกต่างให้การยอมรับและน้อมนำไปขยายผลปฏิบัติอย่างแพร่หลาย โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคสถาบันการศึกษา หน่วยงานต่างประเทศ ตลอดจนหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดงาน 5 ธันวาคม วันดินโลก ปี 2561 อย่างยิ่งใหญ่ (World Soil day 2018 ) “Be the Solution to Soil Pollution : ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ” ระหว่างวันที่ 5 - 7 ธันวาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี และเป็นครั้งแรกที่ได้มีการมอบรางวัล “วันดินโลก World Soil day Award” พร้อมเปิดนิทรรศการวันดินโลก “น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน คืนชีวิตให้แก่ดิน คืนความสุข ให้แก่เรา” นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาพิเศษ ในหัวข้อ “Sufficiency Economy philosophy : Path to SDGs” โดย นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ Prof. Wolfgang Drechsler นักวิชาการด้าน Public Administration and Management และ Innovation Political Philosophy ณ ห้องประชุมอาคารพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 5 ชั้น 3

"การจัดงานวันดินโลกเป็นโอกาสอันดีที่จะสื่อสารให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของดินต่อการดำรงชีพของมวลมนุษยชาติ ได้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ถูกต้อง และจัดการดินให้เหมาะสมสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอยืนยันเจตนารมณ์ที่จะสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยการน้อมนำพระราชดำรัส แนวพระราชดำริไปดำเนินการต่อเพื่อให้เกิดการรักษา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและน้ำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาการเกษตรของไทย และยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้เกิดความมั่นคงในอาชีพและรายได้ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีเกียรติและมีความสุขตามพระราชปณิธานของพระองค์สืบไป"นายกฤษฎา กล่าว

ด้าน นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมภายในงานจะมีการจัดงานแสดงนิทรรศการโดยแบ่งเป็นโซนต่างๆ ที่มีการเรียงร้อยเรื่องราวและเชื่อมโยงกัน อาทิ โซนที่ 1 การจัดแสดงนิทรรศการหัวข้อ “Be the Solution to Soil Pollution : ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ” ประกอบด้วยนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาทรัพยากรดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 นิทรรศการที่มาของวันดินโลก นิทรรศการวันดินโลก ปี 2561 หัวข้อ “Be the Solution to Soil Pollution” นิทรรศการโครงการต้นแบบการพัฒนาที่ดิน นิทรรศการ FAO และทูตพิเศษของสหประชาชาติด้านการขจัดความหิวโหย นิทรรศการ GSP และ ASP นิทรรศการ CESRA 2 นิทรรศการ UNCCD โซนที่ 2 อาคารศาลาริมน้ำและลานอเนกประสงค์ เป็นการจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ชนิดต่างๆ ในบรรยากาศตลาดริมน้ำและใต้ร่มไม้ โซนที่ 3 อาคารเพียงดิน สำหรับกิจกรรมแข่งขันการประกวดวาดภาพระบายสีระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา โซนที่ 4 โซน DIY และกิจกรรมเสวนา (โสเหล่) แนวพระราชดำริการฟื้นฟูทรัพยากรดินเสื่อมโทรมในหลวงรัชกาลที่ 9

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังมีโซนนิทรรศการศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืนจากทุกหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานเครือข่าย นิทรรศการแนวพระราชดำริการพัฒนาทรัพยากรดินตั้งแต่ยอดดอยสู่ท้องทะเล นิทรรศการเชื่อมโยงศาสตร์พระราชาสู่การดำเนินงานของหน่วยราชการขยายผลสู่เกษตรกรในพื้นที่ นิทรรศการแสดงความเป็นมาของวันดินโลก ซึ่งมีที่มาจากการที่แนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเป็นที่ยอมรับและประจักษ์ในระดับสากล ซึ่งเป็นที่มาของการประกาศวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก การจัดเวทีเสวนา การประกวดแข่งขันต่างๆ และการออกร้านจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์การเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์ชนิดต่างๆ ในราคายุติธรรมจากเกษตรกรตัวจริง นอกจากนี้ยังมีการจัดงาน 5 ธันวาคม วันดินโลก ในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศตลอดทั้งเดือนธันวาคมนี้อีกด้วย