"กฤษฏา” ขีดเส้นตาย 6 ธ.ค.จ่องัด กม. ส.ป.ก. ยึดคืนเอกชนรายใหญ่ บุกรุก ส.ป.ก.วังน้ำเขียว ไร่ฟ้าประทาน-ฟลอร่าพาร์คเนื้อที่เกือบ400 ไร่ เจอ นามสกุล “นะวิโรจน์” ถือครองที่ดินเพียบ ด้าน ส.ป.ก.โคราช เผย “ลักขณา วินะโรจน์ฎ ติดต่อเข้ายื่นหนังสือโต้แย้งสิทธิในที่ดิน 2 แปลงบ่ายพรุ่งนี้ พบพื้นที่ฟลอร่าพาร์ค เข้าทำประโยชน์ตั้งแต่ปี 53-ปัจจุบัน เปิดทำการเก็บค่าบัตรเข้าชมสวนดอกไม้ โดยไม่เกรงกลัวกฏหมายแจ้งเตือนให้หยุดกิจการ

วันนี้ (5 ธ.ค.61ฉ นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 6 ธ.ค.นี้ เป็นวันสุดท้ายสิ้นสุดการผ่อนผันให้กับเอกชนผู้ครอบครองที่ดินส.ป.ก. สองแปลง คือไร่ฟ้าประทาน พื้นที่กว่า 279 ไร่ และฟลอร่าพาร์ค พื้นที่กว่า 103 ไร่ วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา รวมพื้นที่เกือบ 400 ไร่ ได้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฏหมายและระเบียบของทางราชการ โดยก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการได้ยื่นขอเข้าชี้แจงการได้มาของพื้นที่ดังกล่าวต่อปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก.โครราช) ทั้งนี้ ได้สั่งการให้เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)และเจ้าหน้าที่ส.ป.ก.โคราช ดำเนินการตามกฏหมายอย่างเข้มงวดหากผู้ประกอบการไม่มีเอกสารหลักฐานตามกฏหมายในการเข้าใช้พื้นที่ ให้เร่งเข้าสู่กระบวนเพิกถอน จัดสรรสิทธิให้เกษตรกร ผู้ยากไร้ที่มีคุณสมบัติตามกฏหมายส.ป.ก.เข้าพื้นที่โดยเร็ว

ด้าน นายสุรชัย ยุทธชนะ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่านางลักขณา นะวิโรจน์ รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส บริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป ได้ให้ตัวแทนโทรประสานติดต่อกับตนว่าในช่วงบ่ายวันที่6 ธ.ค.จะเข้ายื่นหนังสือโต้แย้งสิทธิในการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินทั้งสองแปลง ซี่งไม่ทราบว่านางลักขณา จะเดินทางมาด้วยตนเองหรือไม่ ภายหลังจากที่ทาง ส.ป.ก.ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถือครองที่ดินทั้ง 2 แห่ง ยุติกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 2561 แต่ผู้ถือครองที่ดินก็ยังคงดำเนินกิจการไปตามปกติราวกับว่าไม่ให้ความสำคัญกับหนังสือแจ้งเตือนของ ส.ป.ก. ซึ่งขณะนี้ทาง ส.ป.ก.จังหวัดนครราชสีมา ได้รายงานให้นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก.ทราบแล้ว โดยเรื่องไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วเช่นกัน

“ทั้งนี้ พบว่า ทางฟลอร่าพาร์ค และฟ้าประทานฟาร์ม อ.วังน้ำเขียว ก็ยังคงเปิดให้บริการจำหน่ายบัตรกับนักท่องเที่ยว เพื่อเข้าชมสวนดอกไม้เมืองหนาวตามปกติ แม้ว่าจะมีหนังสือแจ้งเตือนให้ยุติกิจกรรมทั้งหมดจาก ส.ป.ก.แล้วก็ตาม”ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา กล่าว

นายสุรชัย กล่าวว่า ได้ส่งรายงานให้ รมว.เกษตรฯถึงผลสรุปข้อเท็จจริงที่ส.ป.ก.โคราช เข้าตรวจสอบพิกัดและเอกสารสิทธิในพื้นที่ 2 แปลง โดยพื้นที่บริเวณฟลอร่าพาร์ค เนื้อที่ 103 ไร่ 62 ตารางวา พบว่าเป็นจัดสรรสิทธิส.ป.ก.4-01 ตั้งแต่ปี 2535 ให้กับนางสาวปนัดดา หงสกุล กว่า 24 ไร่ ของนายสุริยนต์ ตู้จินดา กว่า30 ไร่ และของนายสวัสดิ์ สายราช กว่า 48 ไร่ ต่อมาบุคคล ข้างต้น ได้ให้การยินยอมที่สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยโดยนายอนันต์ ดาโลดม ยื่นขอใช้ที่ดินปลูกดอกไม้และจัดงาน วังน้ำเขียว มหัศจรรย์ ดอกไม้ งานศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข ได้ขอใช้ที่ดินระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2553-2554 ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนคราชสีมา(คปจ.) มีมติให้ความเห็นชอบให้ใช้พื้นที่ดังกล่าว ต่อมาในการประชุมคปจ.วันที่ 29 กันยายน ปี 2553 มีการขอใช้ที่ดินอีกครั้งโดยบริษัทฟลอร่าพาร์ค จำกัด เพื่อใช้เป็นกิจการศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับพืชดอก พืชสวน และพืชทุกชนิด โดยขอเช่าเป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งนางสาวปนัดดา นายสุริยนต์ มีหนังสือสละสิทธิในที่ดินแล้ว และคปจ.มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2555 เห็นชอบให้มีศูนย์การเรียนรู้ฯแต่ให้บริษัทไปจัดทำแผน งบประมาณและขั้นตอนรายละเอียด รวมถึงเป้าหมายในแต่ละปีให้ชัดเจน ก่อนนำเสนอคปจ. แต่ปรากฏว่าไม่มีการพิจารณาอีก และจากการตรวจสอบสภาพพื้นที่ปัจจุบันด้านเป็นลานจอดรถ และร้านกาแฟ ด้านหลังเป็นสวนดอกไม้

นายสุรชัย กล่าวอีกว่า สำหรับพื้นที่บริเวณฟ้าประทาน เนื้อที่ส.ป.ก.ยังไม่ได้จัดสรรสิทธิ ส.ป.ก.4-01 แต่พบรวมแปลงเนื้อที่ติดต่อกัน ประมาณ 279 ไร่ 2 งาน 12 ไร่ โดยแปลงเลขที่ 2 กลุ่มที่ 235 เนื้อที่กว่า 142 ไร่ ไม่มีชื่อผู้ถือครอง แต่เดิมระบุชื่อนายชนะพงศ์ นะวิโรจน์ ทำประโยชน์ในปัจจุบันปลูกพุทรา มะม่วง ยางพารา และแปลงที่เลข3 กลุ่มที่ 2292 เนื้อที่กว่า38 ไร่ ชื่อผู้ถือครอง นายจรูญ จั่วจันทึก การทำประโยชน์ปัจจุบัน ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ไร่องุ่นและอ้อย ส่วนแปลงเลขที่3 กลุ่มที่ 236 เนื้อที่กว่า 42 ไร่ ยังไม่สำรวจรังวัด ไม่มีชื่อผู้ถือครอง และแปลงเลขที่4 กลุ่มที่ 236 เนื้อที่ 55 ไร่ เดิมระบุชื่อนายชนะพงศ์ นะวิโรจน์ และปัจจุบัน เป็นที่ดินแปลงเลขที่ 5 กลุ่ม/ระวางที่ 5337IV9494 เนื้อที่กว่า 40 ไร่ ที่ดินตั้งอยู่หมู่ที่7 ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา มีชื่อนายมนินภัทร์ นะวิโรจน์ (ย้ายจากกลุ่ม336 แปลงเลขที่ 4 )ปัจจุบันทำไร่องุ่น และแปลงสุดท้าย เนื้อที่กว่า 15 ไร่ ยังไม่ได้สำรวจรังวัด