รมช.เกษตรฯ รับฟัง 2 ทางเลือกแก้ปัญหาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นฯขาดสภาพคล่อง จ่อให้รัฐบาลช่วยระดมทุนเพื่อจัดตั้งบัญชีรวมรักษาเสถียรภาพทางการเงินสหกรณ์ ฟื้นฟูกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ขอให้รัฐออกพันธบัตร 1.5 หมื่นล้านบาท หรือ รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนเข้ากองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปีละ5 พันล้านบาท รวม 3 ปี 1.5 หมื่นล้าน

วันที่ 4 ธ.ค. 61 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอการระดมทุนเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินสหกรณ์ ตามนโยบายและแผนพัฒนาสหกรณ์เข้มแข็ง ร่วมกับ ผู้อำนวยการสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะกรรมการเจ้าหนี้และผู้บริหารแผนพัฒนาสหกรณ์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ณ ห้องประชุม 124 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายวิวัฒน์ กล่าวว่า ได้รับฟังข้อเสนอการระดมทุนเพื่อจัดตั้งบัญชีรวมรักษาเสถียรภาพทางการเงินสหกรณ์ เพื่อฟื้นฟูกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด โดยนายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย ผู้อำนวยการสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย พร้อมด้วยกรรมการเจ้าหนี้ ผู้บริหารแผนของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าพบนำเสนอผลการหารือแนวทางการระดมทุนเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นฯ โดยข้อเสนอการระดมทุนเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินสหกรณ์ตามนโยบายและแผนพัฒนาสหกรณ์เข้มแข็ง ปี 2559-2560 ในการขับเคลื่อนยกระดับชั้นสหกรณ์ ซึ่งภายใต้มาตรการยกระดับความเข้มแข็ง ที่ 5 มาตรการสนับสนุน เช่น จัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพทางการเงินสหกรณ์ ซึ่งจะขอรับการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนต้นทุนดอกเบี้ยต่ำที่ขบวนการสหกรณ์มีส่วนรวมเป็นเจ้าของ สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท ช่วยเหลือสนับสนุนเงินทนุ แก่สหกรณ์ที่อ่อนแอ ประสบปัญหาการเงินให้สามารถฟื้นฟูการดําเนินงานกลับมาเป็นสหกรณ์ที่เข้มแข็ง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จะให้ฝ่ายกฎหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เข้ามาศึกษาข้อเสนอทั้งหมดเพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความเหมาะสมก่อน ซึ่งจะได้เชิญทุกฝ่ายมาหารือร่วมกันอีกครั้ง พิจารณา2 แนวทางในการระดมทุนและแหล่งที่มาของเงินบัญชีรวมรักษาเสถียรภาพสหกรณ์ โดยทางเลือกที่ 1 ให้รัฐบาลเป็นผู้ออกพันธบัตร 15,000 ล้านบาท จําหน่ายให้สหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ และอาจรวมถึงรัฐวิสาหกิจ องค์กรธุรกิจเอกชนและ บุคคลทั่วไป อายุพันธบัตร 3 ปี 5 ปี 7 ปี โดยดอกเบี้ยพันธบัตรกำหนดตามอายุของพันธบัตร การชําระคืนพันธบัตรและดอกเบี้ยจ่ายเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล เงินจากการจําหน่ายพันธบัตรจัดทําเป็นโครงการพิเศษของกองทุนพัฒนาสหกรณ์(กพส.) - หรืออาจจัดตั้งขึ้นใหม่ บริหารจัดการโดยกระทรวงการคลัง และทางเลือกที่ 2 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการพิเศษของ กพส. เป็นรายปีๆละ 5,000 ล้านบาท เป็นเวลารวม 3 ปี รวม 15,000 ล้านบาท โดยจะนำ 2 แนวทางนี้ร่วมหารือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อหามาตรการช่วยเหลือฟื้นฟูสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯที่มีความเหมาะสม ก่อนนำเสนอครม.พิจารณาต่อไป

นายวิวัฒน์ กล่าวว่า สำหรับการใช้คืนเงิน กพส. นั้นให้ชำระคืนภายใน 7–10 ปี โดยมีระยะปลอดเงินต้น 3 ปีแรก ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี ซึ่งต้องชำระทุกเดือน ทั้งนี้สหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ที่กู้ยืมเงินโครงการพิเศษกพส. ต้องบริจาคเงินสมทบในอัตราร้อยละ 3 ต่อปีเพื่อนำเข้าโครงการ “บัญชีร่วมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินสหกรณ์ ซึ่งบัญชีร่วมฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสหกรณ์ที่อ่อนแอ ประสบปัญหาทางการเงิน ได้นำไปใช้เป็นทุนเพื่อฟื้นฟูและกลับมามีความเข้มแข็ง ทั้งนี้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารบัญชีร่วมฯ เพื่อกำหนดข้อบังคับและหลักเกณฑ์ รวมถึงบริหารจัดการจัดสรรเงินช่วยเหลือแก่สหกรณ์ที่ประสบปัญหาต่อไป

รายงานข่าว เปิดเผยว่าหลังจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นฯเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการ มากว่า 3 ปี ได้ชำระหนี้ไปแล้ว 2.8 พันล้านบาท จากยอดหนี้เกือบ 2 หมื่นล้านบาท ที่กู้จากสหกรณ์เจ้าหนี้ 74 แห่ง และปี60 ขาดสภาพคล่องค้างชำระหนี้เจ้าหนี้ กว่า700 ล้านบาท โดยเดือนนี้จะต้องชำระงวดที่6 จะทำให้มียอดหนี้ค้างชำระเพิ่ม 1.2 พันล้านบาท โดยคณะกรรมการบริหารแผนของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น และกรรมการเจ้าหนี้ เร่งหารือกับกระทรวงเกษตรฯเพื่อเสนอรัฐบาล ช่วยระดมทุนโดยเร็วให้ได้ข้อสรุปภายในเดือนนี้ พร้อมกันนี้ ได้เร่งขายทรัพย์สินที่ดีเอสไอ ถอนการอายัดตามกฏหมายฟอกเงิน นำมาขายทอดตลาด เป็นที่ดินจ.กาญจนบุรี 1 แปลง ราคา 200 ล้านบาทแต่ได้การขายทรัพย์ 5 ครั้งยังไม่มีผู้สนใจประมูล และกำลังจะขายทอดตลาดที่ดินจ.เชียงราย ในสัปดาห์หน้าด้วย