ดร.วิชัย พยัคฆโส
payackso@gmail.com

รัฐบาลเตรียมจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไว้ล่วงหน้า ทำให้บรรดานักการเมือง 100 กว่าพรรคต่างเห็นงบประมาณที่เตรียมจัดสรรไว้ใช้อย่างสนุกมือ พรรคใหญ่ๆจึงมุ่งหวังอยากจะมาบริหารงบปะรมาณกันถ้วนหน้า

ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน รัฐบาลให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์นี้ เพราะมุ่งหวังจะทำให้ชาติพัฒนาไปสู่ความรุ่งโรจน์ได้ ในแต่ละยุทธศาสตร์จึงได้กำหนดแผนและงบประมาณไว้ล่วงหน้าจะต้องนำไปพัฒนาอะไรบ้าง เพราะแต่ละยุทธศาสตร์คณะปฏิรูปประเทศได้จัดทำแผนปฏิรูปในระยะ 5 ปีไว้แล้ว

1. ด้านความมั่นคง เป็นยุทธศาสตร์เสริมสร้างกองทัพไว้ทั้งหมดด้วยงบประมาณค่อนข้างมาก เช่น การรักษาความสงบภายในประเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง การพัฒนาศักยภาพประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ การบูรณาการความร่วมมือด้านความั่นคงกับอาซียนและนานาชาติรวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ และ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวมโดยจัดสรรไว้ 329,239.6 ล้านบาท

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประกอบไปด้วยการเกษตรสร้างมูลค่า อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต การสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ จัดสรรไว้ 406,496 ล้านบาท

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการพัฒนากำลังคนไปพัฒนาประเทศ ด้วยงบประมาณ 560,884.9 ล้านบาท เช่น ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัย ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ตระหนักถึงพหุปัญญาที่หลากหลาย เสริมสร้างให้มีสุขภาวะที่ดี สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และ เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา สร้างคุณค่าและพัฒนาประเทศ เป็นต้น

4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคของสังคม ได้เสนอตั้งงบประมาณไว้ 397,581.4 ล้านบาท ได้กำหนดไว้ทุกมิติ เช่นลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี การเสริมสร้างพลังทางสังคม การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาพึ่งพาตนเองและการจัดการตนเอง

5. ด้านการส้รางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จัดสรรไว้น้อยที่สุดเพียง 117,266 ล้านบาท ได้แก่ สังคมเศรษฐกิจสีเขียว สังคมเศรษฐกิจภาคทะเล สังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตร และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พัฒนาความมั่นคงทั้งพลังงาน และเกษตร และยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตของประเทศ

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ด้านนี้ใช้งบประมาณมากที่สุด เพราะมีความสำคัญต่อบริบทการบริหารประเทศ หากภาครัฐประสิทธิภาพต่ำ สัดส่วนการพัฒนาด้านอื่นๆจะต่ำตามไปด้วย ได้ตั้งงบประมาณไว้สูงสุดถึง 838,422.2 ล้านบาท ประกอบไปด้วย ภาครัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ภาครัฐบริหารงานแบบศูนย์กลาง ภาครัฐเล็กลงเหมาะสมกับภาระกิจ ภาครัฐทันสมัย บุคลากรภาครัฐ ภาครัฐโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กฎหมายเหมาะสมกับบริบทต่างๆและมีเท่าที่จำเป็นและกระบวนการยุติธรรมเสมอภาค

มองภาพรวมแล้วงบประมาณเหล่านี้จัดสรรตามบริบทของแผนแม่บทการปฏิรูปประเทที่ต้องการในช่วง 4-5 ปีนี้ จึงเป็นงบประมาณที่เน้นในเชิงพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ ทำให้นักการเมืองมองงบประมาณด้วยตาลุกวาว หวังว่าจะใช้เพื่อพัฒนาประเทศหรือเพื่อใช้ในการพัฒนาพรรคการเมืองของตัวเองให้เติบโต คงต้องรอผลการเลือกตั้งในปีหน้า