กรมชลประทาน ร่วมกับ จังหวัดลพบุรี จัดงาน “สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ลุ่มน้ำป่าสัก”

วันนี้ (3 ธ.ค.61) ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในพิธิเปิดงานวันดินโลก ปี 2561 “สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ลุ่มน้ำป่าสัก” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายกฤษฎา ศรีเพิ่มพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการ เกษตรกร และประชาชน เข้าร่วมงาน ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า กรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ 10 และ จังหวัดลพบุรี ร่วมงานวันดินโลก ปี 2561 “สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ลุ่มน้ำป่าสัก”ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม จากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ เป็นพระองค์แรกของโลก เพื่อเทิดพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ถึงวิสัยทัศน์ และพระราชกรณียกิจ เกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา ของในหลวงรัชกาลที่ 9 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ การอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ และพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมแต่ละพื้นที่

รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า สำหรับงานที่จัดขึ้นที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีการแสดงนิทรรศการวันดินโลก การพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เกษตรทฤษฎีใหม่กับการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน นิทรรศการเครือข่ายโคกหนองนาโมเดล นิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส่วนราชการในจังหวัดลพบุรี นิทรรศการมีชีวิต ที่แสดงผลความสำเร็จของการน้อมนำศาสตร์พระราชาด้านการจัดการดินและน้ำมาต่อยอด เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรดิน น้ำ กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ การเสวนา ชมการสาธิตแปลงตัวอย่าง รับแจกกล้าไม้ เลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ ตลาดสีเขียว และผลิตภัณฑ์ OTOP

ด้าน นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ มีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงต่างๆ ในพื้นที่ร่วมบูรณาการ สนับสนุนการจัดงาน โดยร่วมจัดนิทรรศการ บรรยาย เสวนา ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินและน้ำ ร่วมรักษา และต่อยอดตามแนวทางศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างความสุขให้กับเกษตรกรคนไทยอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนหน่วยงานราชการ เกษตรกร เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน ภาคเอกชน นักเรียนนักศึกษา สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปมาเที่ยวชมงานกิจกรรมภายในงานเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ตลาดสีเขียว และผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ยังคงมีต่อเนื่องจนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2561