"กฤษฏา” เชือดไก่ให้ลิงดูเด้ง "จริยา สุทธิไชยา" เลขาธิการสศก. เข้ากรุสำนักปลัดกระทรวงเกษตรฯ3 เดือน เหตุไม่ตอบสนองงานแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตร ตั้งรองเลขาฯสศก.ขึ้นรักษาราชการแทน

วันนี้ (1 ธ.ค.61) นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงนามในคำสั่งให้ นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) มาช่วยปฏิบัติราชการที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะทำงานจัดทำแผนการผลิตพืช หรือ สินค้าเกษตร เป็นระยะเวลา3 เดือน โดยในคำสั่งระบุว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำหลักการตลาดนำการผลิต มาเป็นแนวทางขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปภาคการเกษตรของประเทศ ซี่งจำเป็นต้องทำแผนการผลิตของพืชเศรษฐกิจที่สำคัญหรือสินค้าเกษตรต่างๆให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและลดพื้นที่เพาะปลูกพืชที่ประสบปัญหาราคาตกต่ำ โดยปลูกพืชอื่นที่มีศักยภาพในการแข่งขันมากกว่ามาทดแทน จึงจำเป็นต้องมีคณะทำงานจัดทำแผนการผลิตพืชหรือสินค้าเกษตร ซี่งได้ให้ นางสาวจริยา มาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค.2561 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นายอนันต์ ได้ออกคำสั่งต่อมาเป็นคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา46 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 จึงแต่งตั้งให้ นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นผู้รักษาราชการแทน เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค.เป็นต้นไป

ด้าน แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรฯ เปิดเผยว่า การทำงานของนางสาวจริยา ไม่ตอบสนองแนวนโยบายแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรของนายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้มีคำสั่งต่างๆ แต่กลับมีความเห็นโต้แย้งมาต่อเนื่อง ทำให้นายกฤษฏา ไม่พอใจหลายครั้ง รวมทั้งยังมีการทำงานของผู้บริหารอีกหลายหน่วยงานเกียร์ว่างรอนายใหม่ที่อยู่ในข่ายจะโดนโยกย้ายรายต่อไป เนื่องจากสถานการณ์การเมืองกำลังเข้าสู่ช่วงเลือกตั้งทำให้นายกฤษฏา เร่งผลักดันนโยบายรัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรให้มีผลงานเป็นรูปธรรมจับต้องได้จริง