กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในวิสาหกิจชุมชน ดึงเอกลักษณ์ในชุมชน สร้างมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลก

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวเชิงเกษตร จะมุ่งเน้นทางด้านการเรียนรู้วิถีเกษตรของชาวชนบท การมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวในการดำเนินกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ด้านการเกษตรและวิถีการดำรงชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ “ต่อยอดอดีต” จากอัตลักษณ์ วัฒนธรรม นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคตผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่างๆ และ “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ และรูปแบบธุรกิจ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตรให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของการท่องเที่ยวระดับโลก

ในปี 2562 กรมส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการยกระดับฟาร์มเกษตรกร แหล่งศึกษาดูงานด้านการเกษตรที่กรมส่งเสริมการเกษตรให้การสนับสนุนอยู่แล้วนั้น พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีศักยภาพ ได้มาตรฐานของกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในชุมชน โดยวางแนวทางการพัฒนาด้วยการเพิ่มทักษะสมาชิกวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งจะดำเนินการในทุกจังหวัด พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานและคุณภาพ พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการและศูนย์ขยายพันธุ์พืชให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในระดับจังหวัดเพื่อสร้างการเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรในเมืองรอง 55 จังหวัด และสร้างจุดท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทางต่อกัน

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร จะพิจารณาจาก 1.เป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีการดำเนินการในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน 2.มีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 3.มีกิจกรรมการเกษตรหรือมีนวัตกรรมด้านการเกษตรที่โดดเด่น 4.มีความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว 5.การคมนาคมสะดวก 6.ใกล้แหล่งท่องเที่ยวหลักหรือท่องเที่ยวธรรมชาติ 7.ชุมชนหรือนักท่องเที่ยวร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยแหล่งวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จะได้รับตราสัญลักษณ์ A (Agrotourism) ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานตามที่กรมกำหนดไว้

การยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐาน พิจารณาจาก 1.ด้านศักยภาพเชิงคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร คือ มีคุณค่าทางกายภาพและชีวภาพ มีคุณค่าด้านองค์ความรู้ นวัตกรรม และภูมิปัญญา 2.ด้านศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร คือ การมีศักยภาพการบริหารจัดการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และมีศักยภาพการดึงดูดใจทางการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากิจการด้านการเกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว
ที่จะสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชนได้ต่อไป