วิถีการทำนาแบบชนบททั่วไปทำให้เกษตรกรนั้น ไม่สามารถทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืน อีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรชาวบ้านแฝก-โนนสำราญ ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา หันมารวมกลุ่มกันทำการเกษตรแบบนาแปลงใหญ่ที่สมาชิกผ่านการรับรองมาตรฐานข้าว GAP จากกรมการข้าว

การทำการเกษตรแบบนาแปลงใหญ่นั้น ส่งผลให้สมาชิกภายในกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านแฝก-โนนสำราญ มีอาชีพการทำนาที่ยั่งยืน รวมตัวกันขายผลผลิต มีการตลาดรองรับผลผลิตแทบไม่พอขายสู่ตลาดเลยก็ว่าได้ โดยมีขั้นตอนและกระบวนการทำนาแบบกลุ่มนาแปลงใหญ่ ซึ่งสมาชิกภายในกลุ่มนาแปลงใหญ่ร่วมด้วยช่วยกันผลิตข้าวเพื่อให้ได้รับรองมาตรฐาน GAP ปลอดจากสารพิษ ทั้งยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายภาณุมาศ แก้วนอก ประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่ บ้านแฝก-โนนสำราญ เล่าให้ฟังว่า สมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านแฝก-โนนสำราญ จะได้เมล็ดพันธุ์จากทางกรมการข้าวทุกปี เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ได้คุณภาพมาตรฐาน เพราะทางตลาดต้องการข้าวที่มีคุณภาพมาตรฐานสูง มีการสั่งจองล่วงหน้าแทบทุกปี พอเข้าสู่ฤดูกาลต่างๆ สมาชิกภายในกลุ่มนาแปลงใหญ่จะมีการประชุมกันประมาณ 1 เดือนต่อครั้ง โดยมีการประชุมพูดคุยถึงเรื่องเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพและงบประมาณที่ได้มาในแต่ละปี ในขณะเดียวกันทางสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่และคณะกรรมการ ก็จะรณรงค์ให้สมาชิกมีการระดมเงินเพื่อเป็นหุ้นและทุนไว้ใช้ดำเนินการของกลุ่ม และยังประสานไปยังเกษตรอำเภอ เกษตรจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ช่วยดูแลในเรื่องของการผลิตข้าวที่ได้มาตรฐาน GAP ภายในกลุ่มนาแปลงใหญ่ เพื่อจะพัฒนาคุณภาพของสมาชิกนาแปลงใหญ่ให้เป็นสมาชิกที่มีคุณภาพยั่งยืน และยังมีการผลักดันให้เกษตรกรที่ยังไม่เข้าร่วมกลุ่มนาแปลงใหญ่ มาสมัครเข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ เพื่อให้ข้าวของเกษตรกรนั้นมีคุณภาพ และผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP มีการดูแลและสงเสริมการทำอาชีพเกษตรกรจากโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบนาแปลงใหญ่ของทางกรมการข้าวอีกด้วย

สมาชิกนาแปลงใหญ่บ้านแฝก-โนนสำราญ มีการตลาดรองรับการซื้อขายข้าวที่ชัดเจน ทั้งยังมีองค์กรมาติดต่อกับทางกลุ่มนาแปลงใหญ่ เพื่อขอซื้อขายผลิตภัณฑ์ข้าวจากทางกลุ่มนาแปลงใหญ่ บ้านแฝก-โนนสำราญ โดยทางกลุ่มจะขายเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยมีออเดอร์สั่งจองล่วงหน้าจากจังหวัดต่างๆ อำเภอต่างๆ และจะมีออเดอร์จากทางจังหวัดนครราชสีมา จากกองทุนสหกรณ์เครือข่ายสหกรณ์ที่มาติดต่อขอซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวจากทางกลุ่มนาแปลงใหญ่แล้วถึง 3 ปี ปีละประมาณ 100 กว่าตัน โดยในปีนี้คาดว่าจะได้ข้าวประมาณ 80 ตัน ออเดอร์ที่ทางลูกค้าหรือตลาดสั่งมาแทบไม่เพียงพอต่อการต้องการของผู้บริโภคและทางการตลาด เพราะข้าวที่กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านแฝก-โนนสำราญ เป็นข้าวที่มีคุณภาพมาตรฐาน GAP ทำให้ทางตลาดยอมรับ ผู้บริโภคมั่นใจในผลผลิต จึงมีการกลับมาซื้อซ้ำและมีออเดอร์

การตลาดที่ดี ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ ที่ช่วยผลักดันการทำนาของเกษตรกรให้มั่นใจได้ว่าเมื่อปลูกข้าวที่ผ่านมาตรฐานGAP แล้ว จะมีการตลาดรองรับอย่างแน่นอน ทั้งยังทางกลุ่มนาแปลงใหญ่มีฐานการผลิตที่มั่นคงด้วยแล้ว จากการรวมกลุ่มของสมาชิกนาแปลงใหญ่นั้น จะทำให้เกษตรกร ลืมตา อ้าปาก ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิตและภูมิใจในการทำอาชีพเกษตรกรต่อไป

โครงการทำการเกษตรแบบนาแปลงใหญ่ของกรมการข้าวนั้น มุ่งเน้นให้เกษตรกรทำการเกษตรโดยรวมตัวกันเพื่อเป็นกลุ่มนาแปลงใหญ่ที่มั่นคง ทำให้เกษตรกรรู้จักวิธีการทำนา ที่ถูกต้อง ถูกวิธี มีกระบวนการทำนาแบบกลุ่มนาแปลงใหญ่ที่ชัดเจน โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมการข้าวมาให้ความรู้ ส่งเสริมในเรื่องปัจจัยในการผลิต ทำให้ผลผลิตที่ได้มีราคาสูง และสามารถกำหนดราคาผลผลิตได้เอง ไม่โดนกดราคาจากโรงสีหรือพ่อค้าคนกลางอีกต่อไป