ฝึกเป๊ะ ตรงสเปกกทม. องอาจ ผึ่งผาย น่าเชื่อถือศรัทธา

นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าฯกทม.เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการอบรม “โครงการฝึกอบรมความรู้ก่อนประจำการสำหรับบุคลากรกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ส 1 หรือ ส 2” เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของเทศกิจ มีทักษะ สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระเบียบวินัย มีสมรรถภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีบุคลิกภาพสง่างาม องอาจ ผึ่งผาย เป็นที่น่าเชื่อถือศรัทธาของประชาชน

ทั้งนี้ มีพนักงานเทศกิจ ส 1 เข้ารับอบรมจำนวน 172 คน โดยฝึกแบบพักค้าง ระยะเวลาดำเนินการ 29 วัน ระหว่างวันที่ 2-30 พ.ย.61 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

รองผู้ว่าฯกล่าวว่า ทุกคนที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากรของกทม. ไม่ว่าจะตำแหน่งใดก็ตาม ต้องปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ที่ราชการกำหนดไว้ เพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติ ดังนั้น ทุกคนจึงต้องได้รับการฝึกอบรมทั้งภาคปฏิบัติและภาควิชาการ เพื่อเตรียมพร้อมปฏิบัติงาน และจากการฝึกอบรมที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าทุกคนมีศักยภาพและคุณสมบัติตามคุณลักษณะของเจ้าหน้าที่เทศกิจที่กำหนดไว้ทุกประการ