ยังคงเดินหน้าต่อเนื่องสำหรับ โครงการ “ลดและเลิกใช้ถุงพลาสติก”มากว่า 10 ปี จัดโดย ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย  ล่าสุดร่วมกับ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ชวนคนไทยและนักท่องเที่ยวเลิกใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วบนเกาะเสม็ด  จ.ระยอง ภายใต้ชื่อ โครงการ “รักษ์เกาะเสม็ด ร่วมใจเลิกใช้ถุงพลาสติก” โดยประกาศงดบริการถุงพลาสติกหูหิ้วให้กับลูกค้าบนเกาะเสม็ด ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป เพื่อร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และลดปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน 

นายธานินทร์ บูรณมานิต  กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า “ทุกวันนี้ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใกล้ตัวที่กระทบกับวิถีชีวิตของทุกคน จึงอยู่ในกระแสความสนใจของคนทั่วโลก ด้วยเหตุที่เราทั้งหลายต่างรับรู้ว่าโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อมสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมการใช้“ถุงพลาสติก” ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
 

ซีพี ออลล์ จึงได้จัดโครงการ “รักษ์เกาะเสม็ด ร่วมใจเลิกใช้ถุงพลาสติก”  เพื่อให้คนไทยและนักท่องเที่ยวเลิกใช้ถุงพลาสติก สร้างพฤติกรรมให้เกิดแนวคิดท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมตอกย้ำเจตนารมณ์ของซีพี ออลล์ที่เดินหน้านโยบาย 7 GO Green โดยเริ่มต้นที่การ “ลดและเลิกใช้ถุงพลาสติก” เพื่อช่วยลดปริมาณขยะและให้ความสำคัญกับการดูแลแบ่งปันร่วมกับชุมชนและสังคมเพื่อให้เป็นไปตามปณิธานของซีพี ออลล์ นั่นคือ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” โดยมีแนวทางรณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติกผ่านร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาที่ตั้งอยู่บนเกาะเสม็ด ด้วยการงดบริการถุงพลาสติกหูหิ้วทุกขนาดกับลูกค้า, ยกเลิกแคปซีล (การใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดนํ้าดื่ม), ยกเลิกการใช้พลาสติกหุ้มหลอด โดยใช้กล่องใส่หลอดกดแทน, การตั้งถังขยะแยกประเภทบริเวณหน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขา เพื่อสนับสนุนแนวทางการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อชุมชน พร้อมติดตั้งสื่อส่งเสริมให้ลดใช้ถุงพลาสติก รวมทั้งจัดกิจกรรมร่วมกับเยาวชนและชุมชนรณรงค์ลดและเลิกใช้ถุงพลาสติก เพื่อก่อให้เกิดพลังในชุมชน”

นอกจากนี้ ซีพี ออลล์ ยังได้ประสานความร่วมมือกับอุทยานเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด ร่วมสนับสนุนโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ภายใต้กิจกรรม“การงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและห้ามใช้โฟมบรรจุอาหารเข้าเกาะเสม็ด” โดยการเชิญชวนให้พนักงาน ลูกค้า ประชาชนทั่วไป ร่วมมือร่วมใจเลิกใช้ถุงพลาสติกและภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสร้างจิตสำนึกในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ยุทธพล องอาจอิทธิชัย

 
ด้าน นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เผยว่า “มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ภายใต้กิจกรรมการงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและห้ามใช้โฟมบรรจุอาหารเข้าเกาะเสม็ด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ที่เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และเป็นการกระตุ้นให้ประชาชน รวมถึงนักท่องเที่ยวตื่นตัวกับการหันมาใช้ถุงผ้าและวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และหันมาสนใจวิธีการลดปริมาณขยะทุกรูปแบบ อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเกาะเสม็ด โดย อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า –หมู่เกาะเสม็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชน  ได้ร่วมมือกันรณรงค์ สร้างความร่วมมือและแก้ไขปัญหาขยะให้เป็นรูปธรรมโดยการงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และห้ามใช้โฟม บรรจุอาหารเข้าเกาะเสม็ด ได้อย่างมีศักยภาพต่อเนื่อง พร้อมสร้างความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่นในการสร้างจิตสำนึก และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน.  ขอขอบคุณ อุทยานฯ อบต.เพ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้เห็นความสำคัญและเข้าร่วมดำเนินงาน ขอให้การจัดโครงการในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ “

ประยูร พงศ์พันธ์

 
นายประยูร พงศ์พันธ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด เผยว่า “ ด้วยจากสภาพพื้นที่ที่เป็นเกาะแก่งทำให้การจัดการขยะบนเกาะเสม็ดเป็นไปได้ยาก ทั้งการบริหารการจัดการ การขนส่งรวมถึงพื้นที่การจัดการที่มีบริเวณจำกัด กลายเป็นปัญหาที่ทางอุทยานแห่งชาติต้องเผชิญหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากปัญหาดังกล่าว อุทยานแห่งชาติ ผู้ประกอบการบนเกาะเสม็ด จึงได้ร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาขยะ ให้เป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่นในการสร้างจิตสำนึก และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขานรับนโยบายของรัฐบาลในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้ร่วมกันจัดโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ภายใต้กิจกรรม : การงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและห้ามใช้โฟมบรรจุอาหารเข้าเกาะเสม็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะ ประเภทถุพลาสติกหูหิ้ว ให้เหลือน้อยที่สุดและหมดไปในอนาคต เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน ประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวหันมาใช้ถุงผ้าและภาชนะทดแทนถุงพลาสติกหูหิ้ว เพื่อสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท่องถิ่นและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวบนเกาะเสม็ด”