กนอ.ประชุมชี้แจงรายละเอียดสาระสำคัญและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1)พร้อมนำคณะเอกชน18 รายเยี่ยมชมพื้นที่โครงการที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ในวันที่ 28 พ.ย.นี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้เอกชนยื่นซองข้อเสนอในวันที่ 6 ก.พ.62

น.ส.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.)เปิดเผยว่า กนอ.ได้จัดประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1) เพื่อให้ภาคเอกชนที่ซื้อซองเอกสารการคัดเลือก Request for Proposal (RFP)รับทราบข้อมูลรายละเอียดและสาระสำคัญของโครงการฯ รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุน พร้อมตอบข้อซักถามของเอกชนทั้ง 18 รายประกอบด้วยนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทั้งนี้เพื่อการจัดทำข้อเสนออย่างสมบูรณ์แบบ ตามเงื่อนไขและระเบียบของกระบวนการ ขั้นตอนประมูลในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน หรือ Public Private Partnership (PPP) Net Cost โดย กนอ.จะเปิดรับซองข้อเสนอด้านเทคนิคและราคาในวันที่ 6 ก.พ.62 และจะลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกภายในเดือนมี.ค.62 ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ieat.go.th

สำหรับโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1) ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ เพื่อเป็นการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานรองรับการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ในอนาคต โดยพื้นที่ดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ประกอบด้วย พื้นที่ถมทะเลหลังท่า เพื่อใช้งานประมาณ 550 ไร่ และพื้นที่บ่อเก็บตะกอนดินเลนระหว่างก่อสร้างประมาณ 450 ไร่ ความยาวหน้าท่ารวมกันประมาณ 2,200 เมตร

โดยโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1) มีขอบเขตคือ 1.งานโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) 2.งานส่วนท่าเรือ (Superstructure) และ การประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องบนพื้นที่ถมทะเล แบ่งระยะเวลาการพัฒนาโครงการออกเป็น 3 ระยะคือ 1.งานโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) การออกแบบและก่อสร้างจะใช้เวลาไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน 2.งานท่าเรือก๊าซ(Superstructure) การออกแบบและก่อสร้างส่วนที่ 1 เพื่อรองรับปริมาณไม่น้อยกว่า 5 ล้านตันต่อปี จะใช้เวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งให้เริ่มงานระยะที่ 2และ 3.การประกอบกิจการท่าเรือก๊าซรวมถึงเป็นผู้จ่ายค่าสิทธิการร่วมลงทุนและค่าใช้จ่ายอื่นๆตามสัญญาร่วมลงทุนกับ กนอ.เป็นระยะเวลาไม่เกิน30 ปีนับจากวันที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งให้เริ่มงานระยะที่ 3

“เอกชนทั้ง 18 รายให้ความสนใจร่วมลงทุนโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ EEC Project List ในการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก และเป็นโครงการเร่งด่วนของรัฐบาล โดยการพัฒนาท่าเรือฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความจุในการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติของท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด หากก่อสร้างแล้วเสร็จคาดจะสามารถรองรับการขนถ่ายสินค้าเหลวได้ประมาณ 15 ล้านตันต่อปีในอีก 30 ปีข้างหน้า”