แนวคิด “เสรีนิยมใหม่” Neo Liberal Idea เชื่อว่า ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุด ปัจจัยทางเศรษฐกิจต่าง ๆ การเมืองและวัฒนธรรมเป้นเพียงปรากฏกฎการณ์รองที่มีความสำคัญน้อยกว่า

แม้ว่าหลาย ๆ ครั้งในประวัติศาสตร์ ปัญหาทางการเมืองและวัฒนธรรมกลายเป็นตัวการสำคัญฉุดรั้งความเจริญของมนุษย์ แต่นักเสรีนิยมใหม่ยังเชื่อมั่นว่า ถึงที่สุดแล้วการเมืองและวัฒนธรรมจะไม่สามารถต้านความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความสามารถในการผลิตที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ได้
ในทางรูปธรรมคือ พวกเขาเชื่อมั่นว่า การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุค 4.0 จะสร้างยุคโลกาภิวัตน์ที่งดงามได้สำเร็จ

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้าน IT เปลี่ยนแปลงโลกไปมาก ดูเหมือนมันจะสร้างวัฒนธรรมใหม่ของมนุษยชาติ แต่ปรากฏการณ์ทั่วโลกก็แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมใหม่ของคนรุ่นใหม่ที่เติบโตหลังการปฏิวัติ IT ก็ยังเป็นวัฒนธรรมของแต่ละประชาชาติอยู่ พุดตรง ๆ คือ ยังมีความแตกต่างของวัฒนธรรมในแต่ละชาติอย่างเข้มข้นเหมือนเดิม

และที่สำคัญคือ การปฏิวัติ IT ยังไม่สามารถทำลายความเหลื่อมล้ำระหว่างสังคมประเทศที่ร่ำรวยกับสังคมประเทศที่ยากจนได้ การปฏิวัติ IT ยังไม่สามารถทำลายความเหลื่อมล้ำระหว่างสังคมชนชั้นร่ำรวยกับชนชั้นยากจนในแต่ละประเทศได้ การได้รับประโยชน์โภชน์ผลจากเทคโนโลยี กลับนิ่งมีความเหลื่อมล้ำกันหนักยิ่งขึ้น ซึ่งจะยิ่งสร้างช่องว่างความเหลื่อมล้ำให้กว้างและลึกยิ่งขึ้นอีกเรื่อย ๆ นี่คือผลด้านลบของ “โลกาภิวัตน์” และแม้แต่สังคมสหรัฐอเมริกาก็หลีกเลี่ยงปัญหานี้ไม่พ้น ปัญหาการต่อต้าน นายโดนัลด์ ทรัมป์ รากลึกคือความขัดแย้งเรื่อง วิธิการหาประโยชน์โภชน์ผลของ “ทุนอเมริกัน” จากโลกาภิวัตน์

แนวคิดเสรีนิยมใหม่ประเมินปัจจัยด้านการเมืองและวัฒนธรรมต่ำเกินไป แนวคิดมาร์กซิสต์จัดเรื่องการเมืองและวัฒนธรรมเป็น “โครงสร้างชั้นบน” และมองว่ามันถูกกำหนดโดยรากฐานของเศรษฐกิจซึ่ง “พลังการผลิต” และ”ความสัมพันธ์ทางการผลิต”เป็นปัจจัยสำคัญที่สุด
เมื่อแนวคิดเสรีนิยมใหม่ประเมินปัจจัยด้านการเมืองและวัฒนธรรมต่ำเกินไป พวกเขาก็จะประเมินพลังของการเคลื่อนไหวที่ชูธงชาตินิยมและขบวนการเคลื่อนไหวทางศาสนาต่ำเกินไปด้วย ทั้ง ๆ ที่บทเรียนจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองก็ชี้ชัดแล้ว่า “สงครามโลก” เกิดจากการขยายตัวของทุนนิยมและการปฏิวัติอุตสาหกรรมสมัยใหม่

พวกโลกสวยมองโลกในแง่ดี เห็นว่า เราอยู่ในยุคของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างงรวดเร็วและต่อเนื่อง มันเชื่อมโยงโลกเข้าด้วยกันอย่างกว้างขวางและรวดเร็วมากกว่าในยุคอดีตมาก และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนี้กำลังนำโลกไปสู่ระบบเศรษฐกิจโลกที่เป็นระบบเดียว ซึ่งแน่นอนว่า มันคือระบบเสรีนิยม
แต่เราควรมองเห็นปัญหาร้ายแรงที่เกิดขึ้นพร้อมกันไปด้วย ความพยายามจัดวางระเบียบโลกใหม่ตามแนวคิด “เสรีนิยมใหม่” ก่อให้เกิดสงครามรุนแรงมาแล้วในยุโรปตะวันออกที่สหรัฐอเมริกาชนะ เคลื่อนมาสู่ตะวันออกกลาง อิรัก ,อัฟกานิสถาน , ซีเรีย ซึ่งสหรัฐอเมริกายังติดหล่มสงครามแถบนี้อยู่ ถ้าหากสหรัฐอเมริกายังทุ่มเทที่จะจะจัด “ระเบียบโลกใหม่” ต่อไป ความขัดแย้งอาจพัฒนาไปถึงขั้นสงครามโลก

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance