“กฤษฏา” ลุย อปท. ทำถนนผสมยางพาราทั่วประเทศ 8.8 หมื่นหมู่บ้านๆ ละ1 กม. เล็งใช้ยาง 9.6 แสนตัน ทุ่มงบ 2.4 หมื่นล้านบาท ดันราคาน้ำยางขึ้น5 บาทต่อกก.ถือว่าคุ้มค่าช่วยเหลือเกษตรกรได้ผลจริง

เมื่อวันที่ 22 พ.ย.61 นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมบัญชีกลางได้ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง โดยให้หน่วยงานรัฐใช้สูตรการคำนวนราคากลางงานดินซีเมนท์ผสมยางพารา หลักเกณฑ์การคำนวนงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยมและหลักเกณฑ์คำนวนราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ตนจึงสั่งการด่วนที่สุด ให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) หน่วยงานเกษตรทุกพื้นที่ เร่งรัดประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อสนับสนุนโครงการทำถนนงานดินซีเมนต์ผสมยางพาราในตำบล หมู่บ้าน พร้อมกับแจ้งผู้ว่าราชการและนายอำเภอทุกจังหวัด ตามที่ ค.ร.ม.ได้รับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำด้วยมาตรการสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐใช้ยางพาราไปดำเนินการ เช่นทำถนน สนามกีฬา อุปกรณ์เครื่องนอน เป็นต้น โดยขอความร่วมมือทุกหน่วยงานทำให้มาตรการเกิดประสิทธิภาพประสบผลสำเร็จ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรและประชาชน ได้ผลจริง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ทั้งนี้ การดำเนินงานตามโครงการทำถนนงานยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หรือ ถนนงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา ในพื้นที่องค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.)ของแต่ละจังหวัด และ กยท.จัดเตรียมเอกสารรายละเอียดและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวกับโครงการ เช่นรูปแบบ ประมาณการโครงสร้างถนน ประกาศราคากลางของกระทรวงการคลัง สูตรผสมยางพาราที่ใช้สำหรับทำถนน ส่งให้ กยท.จังหวัด เพื่อมอบหรือชี้แจงรายละเอียดให้ ผวจ.และผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นทราบโดยให้พิจารณาใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมของแต่ละ อปท.มาใช้ในการดำเนินงาน

"ราคาทำถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา เฉลี่ยกิโลเมตรละ3 ล้านบาท คิดรวมทุกอย่างแล้ว แบ่งเป็นค่ายางประมาณกิโลเมตรละ4 แสนบาท หากอปท.ทุกแห่งให้มีการทำถนนภายในหมู่บ้านทุกชุมชนทั่วประเทศทั้ง 88,000 หมู่บ้าน/ชุมชน เท่ากับใช้เงิน 2.4 หมื่นล้านบาท ถ้าทำให้ราคายางขึ้นมา5 บาทต่อกิโลกรัม ก็คุ้มค่าแล้ว ด้วยถนนงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา หมู่บ้านละอย่างน้อย 1 กิโลเมตรก็จะต้องใช้น้ำยางพาราไม่น้อยกว่า 960,000 ตัน (1ก.ม.ใช้นำ้ยางพาราจำนวน 12 ตัน) จะทำให้มีการใช้ยางพาราในประเทศเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยยะซึ่งจะส่งผลให้ราคายางพาราสูงขึ้นตามเป้าหมาย ประการสำคัญเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย จึงขอให้ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้บริหาร อปท.ให้ชัดเจนเพื่อให้มีการดำเนินการให้เป็นรูปธรรมด้วย"นายกฤษฏา กล่าว

นายกฤษฎา กล่าวว่า ได้สั่งให้ กยท. วางระบบบริหารจัดการเพื่อนำยางพาราของเกษตรกรไปสู่กระบวนการผลิตเป็นถนนยางพารา ประสานกับสถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เปิดจุดรับซื้อ กำหนดสถานที่ขายน้ำยางพาราและรวบรวมผลผลิต การทำหนังสือรับรองสถานบันเกษตรกรที่ประสงค์จะขายนำ้ยางพาราไปทำถนนหรือสิ้งปลูกสร้างในพื้นที่แจ้งให้ อปท.ทราบโดยทั่วกันด้วย สำหรับส่วนกลางให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ และกยท.จัดตั้งศูนย์อำนวยการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำเฉพาะกิจประจำกระทรวงเกษตรฯ ไว้ด้วยเพื่อประสานงานกับหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานในระดับจังหวัดหรือพื้นที่ด้วย ทั้งนี้ให้รายงานความก้าวหน้าเป็นประจำรวมทั้งให้มอบหมายผต.กษ.ทุกพื้นที่ออกไปตรวจติดตาม ซึ่งการแก้ไขราคายางตกต่ำทุกหน่วยงานต้องเอาใจใส่ ทุ่มเท เร่งรัดเกิดผลสำเร็จโดยเร็ว หากมีปัญหาอุปสรรคต้องรายงานให้ รมว.เกษตรฯทราบด่วน และหากเกิดความบกพร่องไม่ตั้งใจและไม่ทุ่มเทการปฎิบัติงานครั้งนี้ของข้าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจรายใด ก็จะให้ดำเนินการทางวินัยตามระเบียบ กฎหมาย โดยเฉียบขาดต่อไป