PTT-KV-DJSI-Online

พระครูสังฆรักษ์วรพิสิษฐ์  ชยวโร วัดมกุฏกษัตริยาราม ในบรรดาพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศีลาจาวัตร และสร้างประโยชน์ให้บวรพุทธศาสนานั้น ‘พระครูสังฆรักษ์วรพิสิษฐ์ ชยวโร’ แห่งวัดมกุฎกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร เป็นท่านหนึ่งที่ได้รับความเคารพศรัทธาจากสาธุชนและศิษยานุศิษย์ทุกหมู่เหล่า ด้วยวัตรปฏิบัติที่เคร่งครัดและการสืบทอดพุทธาคมสายตรงมาจากคณาจารย์ในอดีต ทำให้วัตถุมงคลของท่านเป็นที่แสวงหาของพุทธศาสนิกชนโดยถ้วนหน้า

วัดมกุฎกษัตริยารามราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ริมถนนและคลองผดุงกรุงเกษม ใกล้กับถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร เมื่อมีการขุดคลองผดุงกรุงเกษมในสมัยต้นรัตนโกสินทร์เพื่อใช้เป็นคูพระนครชั้นนอกแล้วเสร็จนั้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงมีพระราชประสงค์จะให้ปรากฏวัดวาอารามเรียงรายตามชายคลองเหมือนเมื่อครั้งพระนครศรีอยุธยายังมั่นคงสถาพรอยู่  พระองค์จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดขึ้นเคียงคู่กับวัดโสมนัสวิหาร ซึ่งการก่อสร้างดังกล่าวแล้วเสร็จลงในปี พ.ศ.2411 ในชั้นแรกทรงโปรดเกล้าฯ ให้เรียกชื่อว่า "วัดนามบัญญัติ" ไปพลางก่อน เมื่อสิ้นรัชกาลจึงค่อยมีการเรียกตามนามพระราชทานว่า "วัดมกุฎกษัตริยาราม" อันตรงกับพระนามเดิมของพระองค์ท่านคือ "เจ้าฟ้ามงกุฎฯ"

 สมเด็จอรหังหน้า

สมเด็จอรหังหลัง

พระครูสังฆรักษ์วรพิสิษฐ์ ชยวโร หรือเป็นที่รู้จักในนาม ‘พระครูบวร’ เกิดในตระกูลจิตต์อุไร มีความเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนาตั้งแต่ยังเด็ก ศึกษาธรรมะจากครูบาอาจารย์ เมื่อเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อายุ 18 ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร และเมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ได้รับพระราชทานอนุเคราะห์ในการอุปสมบทจาก สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ฉายาทางพระพุทธศาสนาว่า ‘ชยวโร’ แปลว่า ผู้มีชัยชนะอันประเสริฐ โดยได้รับการเมตตาอบรมสั่งสอนธรรมะจากครูบาอาจารย์ พระเถระ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระเดชพระคุณพระเทพวิมลญาณ (หลวงพ่อเจ้าคุณถาวร) วัดปทุมวนาราม ซึ่งมีความนับถือเป็นเหมือนพ่อบุญธรรมที่ให้การอุปถัมภ์และอบรมในการประพฤติปฎิบัติตลอดมา

กับ หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว พระอาจารย์ เมื่อครั้งยังเป็นสามเณร

เมื่อได้บวชเรียนในบวรพระพุทธศาสนา จึงมุ่งมั่นสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและพระศาสนา ไม่ว่าจะเป็นการสอนหนังสือนักเรียน เผยแผ่ธรรมะ เป็นวิทยากรบรรยายธรรม สร้างถาวรวัตถุให้แก่วัดวาอารามต่างๆ ในต่างจังหวัด โดยส่วนตัวนั้นท่านมีความชอบเรื่องวิทยาคม อักขระเลขยันต์ คาถาต่างๆ โดยได้ศึกษามาตั้งแต่ยังเด็ก ได้ฝากตัวเป็นศิษย์ หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว และยังมีครูบาอาจารย์อีกมากมายเพื่อศึกษาวิชาคาถาอาคมต่างๆ จนมีความรู้ในเรื่องของวิทยาคม ท่านได้จัดสร้างตะกรุด และวัตถุมงคลต่างๆ มาโดยตลอด

 พัดยศที่ พระครูสังฆรักษ์

และด้วยความรู้ในเรื่องของการจัดสร้างวัตถุมงคลให้ถูกต้องตามตำราที่ได้ศึกษามานี้ พระครูบวรจึงได้รับความวางใจจากพระเถระให้เป็นผู้กำกับดูแลการจัดสร้างวัตถุมงคลของวัดต่างๆ โดยในปัจจุบันท่านได้รับความไว้วางใจจาก พระเดชพระคุณพระศากยปุตติยวงศ์ (เจ้าคุณต่อศักดิ์) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ผู้สืบทอดวิชาการจัดสร้าง ‘พระกริ่ง’ ตำรับวัดอรุณราชวราราม ให้เป็นผู้ช่วยในการจัดสร้างวัตถุมงคล พระกริ่งใหญ่วัดแจ้ง “๑๙๐ ปี แห่งการวางรากฐานพระปรางค์ ที่รฤกแห่งพระอาราม” เพื่อจัดหารายได้บูรณะพระอารามหมู่กุฏิสงฆ์คณะ 5 ซึ่งวัตถุมงคลที่จัดสร้างล้วนมีความตั้งใจที่จะสืบทอดวิชาจากครูบาอาจารย์ไม่สุกเอาเผากิน วัตถุมงคลทุกอย่างต้องทำจนแน่ใจจริงๆ ว่าดีจริง ใช้ได้ผลจริง พระกริ่งใหญ่วัดแจ้ง จึงเป็นวัตถุมงคลที่ควรหาเช่าบูชาเก็บไว้เป็นที่ระลึกเพราะจัดสร้างได้อย่างถูกต้องทุกประการ

พิธีอักขระเลขยันต์ต่างๆ

อธิฐานจิต แผ่นอักขระ เลขยันต์

พระครูสังฆรักษวรพิสิษฐ์ ชยวโร ได้บำเพ็ญทานบารมีใหญ่เป็นประจำทุกปี ปรารภเหตุเนื่องในวันคล้ายวันเกิด เพื่อนำญาติโยมที่เกิดในเดือนพฤษภาคมและศิษยานุศิษย์ได้ร่วมทำบุญใหญ่ปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2557 นี้ ท่านได้กำหนดพิธีทำบุญอายุครบ 2 รอบ 24 ปี ‘จตุวีสติวสายุกาลมงคล’ ในวันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2557 ณ ตำหนักพิพิธภัณฑ์ วัดมกุฎกษัตริยาราม โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล โดยในปีนี้ท่านได้จัดสร้าง “พระสมเด็จอรหํ” เป็นที่ระลึก ซึ่งพระสมเด็จชุดนี้ได้ผสมมวลสารเก่า อาทิ ผงใบลานเก่า, ผงเก่าของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรฺหมฺรํสี), ผงปถมัง, ผงอิทธิเจ จากครูบาอาจารย์ต่างๆ และด้านหลังโรยผงตะไบกริ่งชยวโร เป็นต้น และได้รับการอธิฐานจิตจากพระเถราจารย์ต่างๆ มากมาย จัดสร้างจำนวนจำกัดเพื่อมอบให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ โดยการทำบุญในครั้งนี้คณะญาติโยม ศิษยานุศิษย์ได้จัดทำถวายเป็นการส่วนตัวเช่นทุกปี นับเป็นการทำบุญปกติทั่วไป พุทธศาสนิกชนและลูกศิษย์ลูกหาที่ต้องการร่วมบุญติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่ 08 7102 0233