การยางแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างความร่วมมือในห่วงโซ่การผลิตภัณฑ์ยางพาราของประเทศไทยให้เข้มแข็งด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ระหว่าง การยางแห่งประเทศไทย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สหกรณ์ตราดยางพารา จำกัด GIZ, FSC และ PEFC นำระบบสารสนเทศ (ICT) ประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนให้สอดรับมาตรฐาน FSC, PEFC

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง ในฐานะประธานการจัดประชุมฯ กล่าวว่า ที่ผ่านมา กยท. ได้มีแนวทางในการสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยางของ กยท. พัฒนาสวนยางให้เข้าสู่ระบบการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมาตรฐานการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนมี 2 มาตรฐานหลักๆ ได้แก่ FSC, PEFC โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกออกประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนมาตรฐานเลขที่ มอก. 14061 ซึ่งเป็นมาตรฐานการรับรองในระดับประเทศ กยท. ได้ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมในการปรับรูปแบบแนวทางการปฏิบัติของ กยท. ให้สอดรับกับมาตรฐานของ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมอ. ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวสามารถนำไปเทียบเคียงกับมาตรฐาน FSC, PEFC ได้ในอนาคต โดย กยท. จะผลักดันให้สวนยางพาราของ กยท. ได้รับมาตรฐานดังกล่าวทั่วประเทศ

ด้าน นางพจมาน วงษ์สง่า Senior Regional Manager ASEAN Sustainable Agrifood Systems (ASEAN SAS) ผู้แทนจาก GIZ (องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน) กล่าวว่าปัจจุบันทาง GIZ จะเป็นองค์กรกลางที่ได้รับงบสนับสนุนจากรัฐบาลเยอรมัน ในการประสานระหว่างภาครัฐ เอกชน รวมถึงเกษตรกร ซึ่งปัจจุบันมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับอาหารและการเกษตรอยู่จำนวนทั้งสิ้น 9 โครงการ โดยการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร โอกาสนี้จึงเป็นโอกาสดีที่ทาง GIZ ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทยเปิดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยน หารือแนวทางต่างๆ ร่วมกัน เพื่อจะนำเทคโนโลยี ICT มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อการ พัฒนาสวนยางพาราของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานตามที่ตั้งเป้าไว้ และเป็นการส่งเสริมเพิ่มมูลค่าของยางพารา ซึ่งหลังจากการประชุมในครั้งนี้ คาดจะมีแนวทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อนำไปต่อยอดต่อโครงการต่างๆ ในอนาคต