พาทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต้นแบบ ของจ่าก้อง เกษตกรดีเด่น ที่น้อมนำปรัชญาในหลวง ร.9 ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ซึมซับตระหนักถึงคุณค่าและการพึ่งพาตนเองได้

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนอุดมดรุณี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต38 (สุโขทัย-ตาก) จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต้นแบบ ของ จ.ส.ท.สุทิน ทองเอ็ม หรือจ่าก้อง เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ประจำปี 2560 ณ ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

ทั้งนี้ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต้นแบบ ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9มาปรับใช้เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในปัจจุบัน ด้วยการ “ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก” ลดความเสี่ยงและอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาใคร

โดยเด็กนักเรียนได้ทำกิจกรรมดำนา การโยนกล้าข้าวในบริเวณแปลงนาสาธิต เพื่อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สร้างการเรียนรู้กระบวนการปลูกข้าวกว่าจะมาเป็นข้าวที่เลี้ยงเราจนเติบใหญ่ ให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่า และการพึ่งพาตนเองได้