อ.อ.ป. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ Info Graphics “การปลูกไม้เศรษฐกิจ”
เพื่อเร่งสร้างการรับรู้-เข้าใจ ให้กับประชาชนมากขึ้น

นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กล่าวถึง เรื่องการจัดทำโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ บนพื้นดินที่มีกรรมสิทธิ์ ซึ่งเป็นแผนงานดำเนินงานของ อ.อ.ป. ที่จะต้องดำเนินการสร้างความรู้ สร้างความเข้าใจ ให้กับประชาชน ดังนั้น อ.อ.ป. จึงมีแผนการดำเนินงานในการต่อยอดเรื่องการสร้างความเข้าใจ และการรับรู้ในขั้นตอน วิธีการดำเนินงาน ให้กับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ จึงได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์งานอินโฟกราฟิก (Info Graphics) ออกเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยคาดหวังว่า สื่อประชาสัมพันธ์ที่ อ.อ.ป. จัดทำขึ้นจะสามารถเพิ่มการรับรู้ของประชาชนได้อีกช่องทางหนึ่ง