วันนี้ (12 พ.ย.61) ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ 4/2561 โดยมีวาระสำคัญในการพิจารณา “แนวทางและขั้นตอนการพิจารณาการใช้ที่ดินของวัดหรือสำนักสงฆ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน กรณีเนื้อที่เกินกว่า 15 ไร่” โดย ส.ป.ก. ได้เข้าพบหารือพระพรหมมุนี เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช และจัดทำแนวทางและขั้นตอนการพิจารณาการขอใช้ที่ดินของวัดหรือสำนักสงฆ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน กรณีเนื้อที่เกินกว่า 15 ไร่ ตามพระโอวาทของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เรียบร้อยแล้ว และได้มีหนังสือถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอให้นำความเข้ากราบทูลและนำเรียนมหาเถรสมาคมได้ทราบและพิจารณากำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับวัดหรือสำนักสงฆ์ด้วยแล้ว ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. ได้ชี้แจงถึงแนวทางและขั้นตอนการพิจารณาฯ โดยสรุปว่าแนวทางและขั้นตอนฯ ดังกล่าวกำหนดให้แบ่งที่ดินวัดหรือสำนักสงฆ์ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เขตพุทธาวาสและสังฆาวาส สามารถใช้เนื้อที่ได้ตามเหตุผลและความจำเป็นแต่ไม่เกินจำนวน 100 ไร่ และส่วนที่ 2 เขตพุทธอุทยาน ให้ใช้เนื้อที่ไม่เกินจำนวน 1,000 ไร่ แต่วัดหรือสำนักสงฆ์ต้องจัดให้มีแผนผัง หรือรูปแผนที่ที่กำหนดขอบเขตอย่างชัดเจนพร้อมระบุถึงแนวทางการใช้ประโยชน์ และกรณ๊มีการปลูกป่าต้องระบุประเภทไม้หวงห้ามตาม พรบ.ป่าไม้ ให้ชัดเจน นอกจากนี้ การดูแลบริหารจัดการพื้นที่พุทธอุทยานได้กำหนดให้เป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่าง ส.ป.ก. วัด และชุมชน ตามเหตุผลและความจำเป็น

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการอุทธรณ์คำสั่งให้สิ้นสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินของเกษตรกรใน จ. อุดรธานี 2 ราย และที่ จ.ชลบุรี 1 ราย และ ส.ป.ก. ยังได้รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 และผลการดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 รวมไปถึงผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดิทนเพื่อเกษตรกรรม ประจำบัญชี 2561 ไตรมาสที่ 4 ให้ที่ประชุมได้รับทราบอีกด้วย