เกษตรฯ เคลียร์พื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง 41 จังหวัดยืนยันสกัดโรคระบาดใบด่างมันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้านได้แบ่งพื้นที่เฝ้าระวังโรค 3 ระดับ วางมาตรการตรวจติดตามพื้นที่เสี่ยงสูง เข้มข้นทุก 2 สัปดาห์ ป้องกันโรคเข้าสู่แหล่งผลิตมันสำปะหลังแหล่งสำคัญของประเทศ

วันนี้ (12 พ.ย.61) นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยถึงความคืบหน้าสถานการณ์เฝ้าระวังการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส Sri Lankan Cassava Mosaic Virus (SLCMV) ที่พบการระบาดในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ห่างจากแนวชายแดนไทยประมาณ 40 กิโลเมตรว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการสำรวจพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศอย่างเข้มข้น โดยแบ่งพื้นที่การตรวจสอบออกเป็น 3 ระดับ คือ พื้นที่เสี่ยงมาก เป็นพื้นที่ติดชายแดนในภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ สระแก้ว จันทบุรี และแหล่งจำหน่ายพันธุ์ จังหวัดนครราชสีมา และปราจีนบุรี รวมพื้นปลูกทั้งหมด 3.1 ล้านไร่ สำรวจแล้ว 3.077 ล้านไร่ ผลการสำรวจ พบต้นที่แสดงอาการใบด่างคล้ายโรคใบด่างมันสำปะหลังที่เกิดจากเชื้อ SLCMV จำนวน 195 ต้น ซึ่งกรมวิชาการเกษตร ได้ดำเนินการถอนทำลายต้นที่แสดงอาการโดยการฝังกลบและพ่นด้วยสารฆ่าแมลงในแปลงที่พบอาการและแปลงใกล้เคียง เพื่อป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบเรียบร้อยแล้ว และเข้าตรวจติดตามเพื่อเฝ้าระวังในแปลงดังกล่าวทุก 2 สัปดาห์

ส่วนพื้นที่แหล่งผลิตพันธุ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี กรมวิชาการเกษตรประกาศเป็นเขตควบคุมศัตรูพืช ตาม พ.ร.บ. กักพืช ปี ๒๕๐๗ ที่ หมู่ ๓ และหมู่ ๖ ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี และประกาศเขตควบคุมศัตรูพืชเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ในท้องที่หมู่ 10 ต.ศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

พื้นที่เสี่ยงปานกลาง ได้แก่ พื้นที่ติดชายแดนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวม 11 จังหวัด ได้แก่ น่าน เชียงราย พะเยา อุตรดิตถ์ เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และฉะเชิงเทรา รวมพื้นปลูกทั้งหมด 0.9 ล้านไร่ สำรวจแล้ว 0.75 ล้านไร่ ไม่พบอาการใบด่างคล้ายโรคใบด่างมันสำปะหลังที่เกิดจากเชื้อ SLCMV

พื้นที่เสี่ยงน้อย พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังทั่วไปจำนวน 31 จังหวัด รวมพื้นปลูกทั้งหมด 4.9 ล้านไร่ สำรวจแล้ว 4.65 ล้านไร่ ไม่พบอาการใบด่างคล้ายโรคใบด่างมันสำปะหลังที่เกิดจากเชื้อ SLCMV

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ทราบว่าโรคใบด่างมันสำปะหลังระบาดเข้าใกล้แนวชายแดนประเทศไทย เจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตรต้องทำงานกันอย่างหนักเพื่อสำรวจแบบสแกนกันทุกพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังในประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีโรคใบด่างมันสำปะหลังหลุดรอดเข้ามาระบาดในประเทศไทย และถึงจะตรวจพบต้นมันสำปะหลังแสดงอาการที่คล้ายโรคใบด่างก็จำเป็นที่จะต้องทำลายเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อน โดยตั้งเป้าไว้ว่าภารกิจการสำรวจดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน แต่เจ้าหน้าที่ก็สามารถเคลียร์พื้นที่กันได้อย่างรวดเร็วมาก ทำให้ทราบผลการสำรวจก่อนกำหนดและมั่นใจว่าประเทศไทยยังไม่พบโรคใบด่างมันสำปะหลังหลุดรอดเข้ามาระบาดในประเทศอย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตาม แม้จะวางใจได้ว่าในพื้นที่เลี่ยงปานกลางและเสี่ยงน้อยรวม 41 จังหวัดไม่พบโรคใบด่างมันสำปะหลังแน่นอนแล้ว แต่ภารกิจหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องดำเนินการสำรวจและเฝ้าติดตามต่อไปเป็นระยะ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดที่จังหวัดปราจีนบุรี และนครราชสีมาซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายพันธุ์มันสำปะหลัง กรมวิชาการเกษตร จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจติดตามการระบาดทุก 2 สัปดาห์ ส่วนในพื้นที่เสี่ยงปานกลางและเสี่ยงน้อยจะส่งมอบพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรเข้าไปตรวจติดตามการระบาดตามคำแนะนำในคู่มือการสำรวจและเฝ้าระวังประมาณต้นเดือนธันวาคมนี้แบ่งพื้นที่เฝ้าระวังโรค 3 ระดับ วางมาตรการตรวจติดตามพื้นที่เสี่ยงสูง เข้มข้นทุก 2 สัปดาห์ ป้องกันโรคเข้าสู่แหล่งผลิตมันสำปะหลังแหล่งสำคัญของประเทศ