นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า พัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ทันสมัย หลากหลาย และมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวของภาคตะวันออกและประเทศไทย มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สถานประกอบการ โรงแรม ศูนย์การค้า ที่มีศักยภาพในการรองรับการประชุม สัมมนาขนาดใหญ่ การจัดการแสดงสินค้าและนิทรรศการ ดังนั้นเมืองพัทยาจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองพัทยาให้เป็นนครแห่งไมซ์ หรือไมซ์ซิตี้ ตามแผนพัฒนาเมืองพัทยายุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระดับโลก และมหานครศูนย์กลางภูมิภาคพัฒนา หรืออินโนเวชั่น

ซึ่งทางสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ได้เข้ามาร่วมกับ เมืองพัทยา เร่งผลักดันสร้างมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย หรือ Thailand MICE Venue Standards (TMVS) เป็นยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองไมซ์ ยกระดับคุณภาพและบริการอุตสาหกรรมไมซ์ในภาคตะวันออก โดยเฉพาะมาตรฐานสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ รองรับการขยายตัวทางธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ อีอีซี

ด้านนางอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ทีเส็บ กล่าวว่า มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย หรือ TMVS ได้รับการพัฒนาโดยอ้างอิงจากมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไมซ์ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล จึงเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมและยกระดับการให้บริการตลอดจนคุณภาพของสถานที่จัดงานไมซ์ในประเทศไทย ซึ่งภาคตะวันออก พัทยาเป็นเมืองที่มีผู้ประกอบการผ่านการรับรองมาตรฐาน TMVS มากที่สุดจำนวน 26 แห่ง แบ่งเป็นประเภทห้องประชุม 25 แห่ง และประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า 1 แห่ง สามารถใช้เป็นจุดขายในการดึงการจัดงานไมซ์นานาชาติจากทั่วโลก เมื่อผนวกกับเทคโนโลยีและบริการที่น่าประทับใจของไทย ยิ่งเป็นปัจจัยเสริมให้การจัดงานไมซ์มีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี

สำหรับ พัทยา ถือเป็นเมืองไมซ์ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว มีสถานประกอบการด้านไมซ์ ทั้งโรงแรม ร้านอาหาร ศูนย์ประชุมเกิดขึ้นจำนวนมาก ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ตามแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตได้ในระยะยาวและยั่งยืน ดังนั้นทางทีเส็บจึงต้องเร่งผลักดันการสร้างมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาพื้นที่ เพื่อให้สถานประกอบการมีมาตรฐานในการรองรับการจัดงานไมซ์ได้อย่างมีคุณภาพทั้งในประเภทห้องประชุม ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า และประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ

พร้อมกันนี้ ทีเส็บยังคงสานต่อการอบรมให้ความรู้ด้านการตรวจประเมินมาตรฐาน TMVS กับกลุ่มผู้ประกอบการไมซ์ในเมืองพัทยา และสำหรับสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน TMVS แล้ว ทางทีเส็บยังดำเนินการยกระดับการพัฒนาบุคลากรให้เกิดความเชี่ยวชาญด้านการบริหารสถานที่จัดงานโดยมีหลักสูตร Venue Management Course (VMC) ซึ่งได้ทำการจัดอบรมรุ่นที่ 1 ไปแล้ว มีผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนี้ทั้งหมด 30 คนในเมืองพัทยา และจะมีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2565 เพื่อให้เมืองพัทยามีบุคลากรที่มีคุณภาพในการบริหารสถานที่การจัดงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน