บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายคนอง รักษาสระน้อย (ขวาสุด) ผู้จัดการสาขาอยุธยา ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จำนวน 1,240,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ให้แก่นายณัฐพงษ์ เนาว์อยู่คุ้ม และนางสาวจิตราภรณ์ เนาว์อยู่คุ้ม ผู้รับผลประโยชน์ซึ่งเป็นบุตรของนายบุญสร้าง เนาว์อยู่คุ้ม ผู้เอาประกันภัยที่ประสบอุบัติเหตุไฟฟ้าดูดเป็นเหตุทำให้เสียชีวิต โดยมีนางวันทิพย์ พึ่งเพียร (ซ้ายสุด) ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาอ่างทองร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561