เราเขียนถึงปัญหาราคา “สินค้าเกษตรกรรมปฐมภูมิ” บ่อย เพราะมันเป็นปัญหาพื้นฐานของเกษตรกรไทย ปัญหาที่ดูเหมือนเป็นปัญหาโลกแตกคือ เรื่องราคาตกต่ำ พืชผลที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่มาก ๆ ขณะนี้ คือ ยางพารา และปาล์มน้ำมัน

ราคารับซื้อน้ำยางในประเทศนั้นตกต่ำต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว ส่วนปาล์มน้ำมันนั้น เมื่อยุโรปประกาศจะลดการใช้น้ำมันปาล์มลงอย่างมากมาย ราคารับซื้อาล์มน้ำมันก็ย่อมมีแนวโน้มว่าจะตกต่ำลงเรื่อย ๆ

“สินค้าเกษตรปฐมภูมิ” อื่น ๆ ก็คงจะปประสบปัญหาราคาตกต่ำในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น อ้อย , ข้าวโพด - ที่กำลังส่งเสริมใปลูกแทนการทำนาปรัง , ข้าว , มันสำปะหลัง ฯลฯ เพราะสินค้าเกษตรปฐมภูมิ เป็นรากชั้นล่างสุดของ “วงจรกำไร Profit Chain” ของระบบทุนนิยมโลก จึงต้องถูกกดราคาเอาไว้ให้ต่ำที่สุด เพือ่องถ่าย “ปัจจัยการผลิต” ที่เกษตรกรยังถือครองอยู่ ให้ตกเป้นของ “ทุน” จนหมด

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าระบบทุนนิยมจะยังมีออิทธิพลครอบงำเศรษฐกิจโลก แต่การบริหารจัดการ “โครงสร้างเศรษฐกิจ” ภายในแต่ละประเทศก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่ ระดับความเดือดร้อนของเกษตรกรรายย่อยในแต่ละประเทศจึงมีระดับแตกต่างกันด้วย

อย่างในมาเลเซีย เขาพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้ยางพาราเป็นวัตถุถิบ และลดปลูกยางพาราลง จนแทบจะกลายเป็นประเทศผู้ซื้อยางพาราไปแล้ว เมื่อราคายางพาราในไทยตกต่ำ กลับจะเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมของมาเลเซียเสียอีก

ส่วนประเทศไทยนั้น เพาะปลูกยางพารา ขายยางพาราเป็นสินค้าปฐมภูมิมาร้อยปี ยังไม่มีการปฏิรูปก้าวกระโดดเลย มีเพียงบริษัทผู้ค้ายางพาราที่ (เคย) ใหญ่โตระดับโลก แต่แทบจะไม่มีอุตสาหกรรมต่อยอดเพิ่มมูลค่ายางพาราเลย ทำกันมาร้อยปีอย่างไร ก็ยังคงย่ำเท้าอยู่ที่เดิม กระทั่งธุรกิจค้าขายยางพาราระดับผู้นำหน้าในโลก ก็สูญเสียตำแหน่งให้จีนไปแล้ว

จนกระทั่ง ดูเหมือนว่านักธุรกิจจีนกลายเป็นผู้ชี้นิ้วครอบงำการค้าขายยางพาราในประเทศไทยไปแล้ว

ที่เป็นอย่างนี้เนื่องจาก ความอ่อนด้อย(มาตลอด) ของผู้กุมอำนาจรัฐไทย ที่ไม่มีวิสัยทัศน์ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้พิทักษ์ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของชนชั้นล่างซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรปฐมภูมิ

ในอดีตพ่อค้านายทุนไทยเคยมีบริษัทค้ายางอันดับหนึ่งของโลก เคยเป็นผู้ส่งออกยาง 41%ของโลกเลย บริษัทอันดับหนึ่งของโลกอยู่ที่ประเทศไทย แล้วเกษตรกรเป็นอย่างไร? เช่นเดียวกับไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลก แล้วชาวนาไทยเป็นอย่างไร ? เราเป็นผู้ส่งออกมันสำปะหลังอันดับหนึ่งของโลก แล้วเกษตรกรปลูกมันเป็นอย่างไร ? อะไรเกิดขึ้นกับเกษตรกร ทุกรัฐบาลต่างดีใจว่าส่งออกดีขึ้นทำให้ GDPโตขึ้น แต่ใครเป็นคนสร้างจีดีพีตัวจริง ?

แน่นอนว่า ธุรกิจค้าขายยางพาราในระดับโลก ก็เป็นสงครามการค้าแบบทุนนิยม ที่สลับซับซ้อนและมีการเอารัดเอาเปรียบกดราคาวัตถุดิบปฐมภูมิ แต่รัฐแต่ละประเทศก็ยังมีเงื่อนไขปรับปรุงแก้ไข ช่วยให้เกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบน้อยลงได้ ถ้าเลือกแนวทางปฏิรูปเศรษฐกิจภายใน(ประเทศ)ที่ถูกต้อง