ที่หอประชุมเทศบาลเมืองหนองคาย นายวีระชัยโชค มงคลภูมิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการจัดทำแผนชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562

นายประสงค์ กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดให้มีการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเป็นนโยบายสำคัญ พร้อมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ซึ่งการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีการจัดทำแผนชุมชน แล้วนำแผนชุมชนมาสู่การปฏิบัติ เทศบาลเมืองหนองคาย จึงได้จัดทำแผนชุมชนขึ้น เพื่อเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการบริหารงานและได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นรากฐานของการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหาอื่นๆได้อย่างยั่งยืน

“เทศบาลเมืองหนองคาย โดยกองสวัสดิการสังคม จึงได้จัดทำโครงการจัดทำแผนชุมชน เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำแผนชุมชนให้แก่ผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน รวมไปถึงประชาชนให้สามารถจัดทำแผนชุมชนของตนเองโดยการประชาคมได้อย่างถูกต้อง เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบไปด้วยผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน และผู้สนใจในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จำนวน 43 ชุมชน รวม 130 คน และมีคณะอาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้” รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย กล่าว