สธ. ปฏิบัติภารกิจ รณรงค์ให้คนไทยสุขภาพดี ห่างไกลโรค NCDs แนะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ลงพื้นที่ร้านค้าปลีก ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี มุ่งหวังให้ผู้บริโภคเรียนรู้ข้อมูลโภชนาการบนฉลากอาหาร แนะประชาชนควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ

(Healthier Choice)” ซึ่งขณะนี้มีผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับการรับรองแล้ว จำนวน 812 ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้รับมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม ห่างไกลจากโรค NCDs

นพ.เสรี ตู้จินดา จินดา ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และ นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ลงพื้นที่ห้างโกลเด้น เพลซ สาขาถนนสุโขทัย ซึ่งเป็นแห่งแรกในการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการมอบ “กระเช้าผลิตภัณฑ์สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” เพื่อเป็นการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ให้แก่ผู้รับในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้

นพ.เสรี ตู้จินดา จินดา เปิดเผยว่า ปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้คนไทยมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารนอกบ้าน และอาหารสำเร็จรูปมากขึ้น ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases: NCDs) ด้วยเหตุนี้ กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีความมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยทำกิจกรรมรณรงค์หลายรูปแบบ เพื่อให้ผู้บริโภคได้เรียนรู้เรื่องการบริโภคที่เหมาะสม สามารถเข้าถึงข้อมูลโภชนาการได้ง่ายขึ้น ดังนั้นจึงให้มีการแสดงฉลากโภชนาการบนผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารให้ข้อมูลด้านโภชนาการกับผู้บริโภคได้รับทราบถึงข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการที่ได้รับต่อหนึ่งหน่วยบริโภค เพื่อให้เกิดการเลือกซื้อเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อสุขภาพ ทำให้ช่วยป้องกันปัญหาภาวะโภชนาการเกินและลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะไตวายเรื้อรัง หัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะทำกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้คนไทยทุกพื้นที่ของประเทศมีสุขภาพดีกันถ้วนหน้า

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการฯ อย. กล่าวเพิ่มเติมว่า อย. พร้อมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่จำหน่ายกระเช้าของขวัญทั้งรายเล็กและรายใหญ่ เพื่อหวังให้กระเช้าที่จำหน่ายในท้องตลาดเป็นกระเช้าที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค ซึ่งนับเป็นสัญญาณที่ดีที่จะทำให้ผู้บริโภคมีสุขภาพดี และเป็นเรื่องไม่ยากที่ผู้บริโภคสามารถดูฉลากที่มีสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” ด้วยตนเอง และขอให้เทศกาลปีใหม่นี้เริ่มต้นให้กระเช้าของขวัญด้วยผลิตภัณฑ์ที่แสดงสัญลักษณ์ดังกล่าว และในทุกช่วงโอกาสที่จะมีการมอบกระเช้าให้แก่กัน ซึ่งขณะนี้มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองสัญลักษณ์โภชนาการดังกล่าว จากมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการฯ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 7 กลุ่มอาหาร ได้แก่ กลุ่มอาหารมื้อหลัก 13 ผลิตภัณฑ์, กลุ่มเครื่องดื่ม 582 ผลิตภัณฑ์, เครื่องปรุงรส 14 ผลิตภัณฑ์, อาหารกึ่งสำเร็จรูป 37 ผลิตภัณฑ์ (บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและโจ๊ก), ผลิตภัณฑ์นม 103 ผลิตภัณฑ์, ขนมขบเคี้ยว 35 ผลิตภัณฑ์ และไอศกรีม 28 ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งหมด 812 ผลิตภัณฑ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) ทั้งนี้ผู้บริโภคสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ที่แสดงสัญลักษณ์ดังกล่าวได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าเพื่อสุขภาพ และร้านค้าทั่วไป
สำหรับผู้ประกอบการรายใด ต้องการให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” สามารถติดต่อสอบถามหรือส่งใบสมัครขอรับการรับรองได้ที่มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการฯ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยดาวน์โหลดใบสมัคร และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ (http://healthierlogo.com หรือ www.ทางเลือกสุขภาพ.com) ซึ่ง อย. ยินดีที่จะให้คำแนะนำ เพื่อให้มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองสัญลักษณ์ดังกล่าวออกจำหน่ายอย่างแพร่หลายให้แก่ประชาชนผู้บริโภค
ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สมัครก่อนวันที่ 29 ธันวาคม 2561 จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการสมัครด้วย สิ่งสำคัญ อย. หวังให้ประชาชนไทย มีสุขภาพที่ดี ลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโรคดังกล่าวในระยะยาวต่อไป เลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้าย