วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวานนี้ (6 พ.ย.61) ที่หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย ประจำปีการศึกษา 2561

นางสาวจิราพัชร นาคำ นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กำหนดให้องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยเป็นองค์การของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะวิชาชีพ และคุณธรรม จริยธรรม ทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้นำ และมีความเป็นประชาธิปไตย จึงมีนโยบายให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยให้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆในรูปแบบขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ซึ่งมีกิจกรรมหลัก คือ การประชุมวิชาการและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มี 4 ระดับ คือ ระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะดำเนินการจัดขึ้น ณ อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม และระดับชาติ ซึ่งจะดำเนินการจัดขึ้น ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำหรับการประชุมที่จัดขึ้นในครั้งนี้เพื่อที่จะพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ รวมทั้งคัดเลือกผู้ชนะการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานของระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเป็นตัวแทนร่วมการแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับชาติต่อไป ซึ่งกิจกรรมที่จะดำเนินการ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย การเปิดประชุมวิชาการตามรูปแบบองค์การนักวิชาชีพ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะพื้นฐาน โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย และวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย.

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance