ปัจจุบันคนไทยให้ความนิยมบริโภคอาหารจานด่วน อาหารสำเร็จรูป ทำให้อาหารไทยแท้กลายเป็นอาหารลูกผสมหรืออาหารฟิวชั่น ส่งผลให้ส่วนผสมและรสชาติผิดเพี้ยน จึงต้องเร่งส่งเสริมเอกลักษณ์อาหารไทยแท้ก่อนถูกลืน

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ได้พิจารณร่างแนวทางการจัดทำแผนแม่บทส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาอาหารไทย พ.ศ. 2563 – 2567 เนื่องจากประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารที่อุดมสมบูรณ์ มีชื่อเสียง และได้รับความนิยมในระดับนานาชาติ ซึ่งในปัจจุบันอาหารไทยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย กำลังได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของอาหารต่างชาติที่คนในปัจจุบันให้ความนิยมบริโภค โดยเฉพาะอาหารจานด่วน อาหารสำเร็จรูปต่างๆ ทำให้อาหารไทยแท้ๆ กลายเป็นอาหารลูกผสม หรืออาหารฟิวชั่น ส่งผลให้ส่วนผสมและรสชาติเกิดการผิดเพี้ยนไป ความเป็นเอกลักษณ์ที่แท้จริงของอาหารไทยค่อยๆ เลือนหายไป ดังนั้น การจัดทำแผนแม่บทฯ เพื่อส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาอาหารไทยให้ยั่งยืน สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ค.ศ. 2003 ของยูเนสโก และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีด้านวัฒนธรรมของประเทศ

นายวีระ กล่าวอีกว่า คณะกรรมการฯ เห็นชอบแนวทางการคัดเลือกแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการประกาศขึ้นบัญชี ประจำปี 2562 เพื่อให้เกิดการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการประกาศขึ้นบัญชี โดยที่ชุมชน กลุ่มคน องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางทุกขั้นตอน และทุกด้านของการส่งเสริมและรักษา อันจะช่วยสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าความสำคัญของมรดกภูมิปัญญาฯ ของตนเพื่อให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน

ภาพประกอบ