เมื่อวันที่ 31 ต.ค.2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้จัดงานประกาศผลและมอบรางวัลด้านความยั่งยืน SET Sustainability Awards 2018 ขึ้น โดยมีการประกาศผลรางวัลหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment: THSI ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นรางวัลของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Socialand Governance: ESG)เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์กรให้เติบโตขึ้นอย่างมั่นคง ตลอดจนเป็นทางเลือกแก่นักลงทุนที่สนใจลงทุนในหุ้นที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยในปีนี้มี บจ. 79 แห่ง ที่ได้รับรางวัลหุ้นยั่งยืน เพิ่มขึ้น 14 บจ. จากปี 2560 โดยเป็น บจ.ใน SET73 บจ. และ MAI6 บจ. ทั้งนี้พบว่าบมจ.อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) หรือ “ไออาร์ซี” ผู้ให้บริการด้านการผลิตนวัตกรรมยางอีลาสโตเมอร์ขั้นสูงของประเทศ เป็น 1 ใน 79 บจ. ที่สามารถคว้ารางวัลหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2561 มาครองได้สำเร็จ และถือเป็นองค์กรที่ได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ บมจ.อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า สาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งเกิดจากความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ ไออาร์ซีให้มีคุณภาพสูงอยู่เสมอ และการพัฒนา วิจัย และสร้างสรรค์นวัตกรรมจากยางอีลาสโตเมอร์ เพื่อใช้ขับเคลื่อนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการทำธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน (Stakeholder) ทั้งต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกัน ไออาร์ซียังสามารถนำประเด็นด้านความยั่งยืนมาผนวกเป็นองค์ประกอบหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการทั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการนำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) มาประยุกต์ในการทำธุรกิจให้มีความมั่นคงเสมอมา เหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้ไออาร์ซีได้รับรางวัลหุ้นยั่งยืน ทั้งในปี 2560 และ 2561 ตามเป้าหมายได้ในที่สุด