เกษตรฯ ลุยปูทางสร้างรายได้ ยกระดับผลไม้อินทรีย์ของไทย ชี้ เงาะ ทุเรียน มังคุด ผ่านการรับรองมาตรฐาน ร้อยละ92 เป็น Organic Thailand เกษตรกรส่งขายผ่านตลาดส่งออก และระบบตลาดสมาชิก 20-21% จ่อลดหย่อนภาษีให้ผู้ซื้อ นักท่องเที่ยว ขยายฐานลูกค้าเกษตรอินทรีย์ไทย

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากผลการศึกษาสถานการณ์ด้านการผลิตสินค้าผลไม้อินทรีย์ของไทย พบว่า ผลผลิตผลไม้ส่วนใหญ่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ผ่านการรับรองมาตรฐานแล้วร้อยละ 92 ส่วนร้อยละ 8 ผลผลิตยังอยู่ในระยะปรับเปลี่ยนภายใต้การรับรองมาตรฐานอินทรีย์ Organic Thailand ซึ่งด้านตลาดสินค้าผลไม้อินทรีย์ ผลผลิตส่วนใหญ่ ร้อยละ 22 เกษตรกรจะส่งไปจำหน่ายที่ตลาดระบบสมาชิก อาทิ วิสาหกิจชุมชน ร้อยละ 21 จำหน่ายที่ตลาดส่งออก ร้อยละ 20 จำหน่ายที่ตลาดค้าส่งในพื้นที่ ส่วนที่เหลือจำหน่ายที่ ตลาด Modern Trade ตลาดนัด ตลาดประชารัฐ/ตลาดเกษตรกร และตลาดสีเขียว ตลาดเฉพาะ ร้าน Lemon Farm ตลาดในโรงพยาบาล และงานแสดงสินค้า ตลาดออนไลน์ และตลาดอื่นๆ ตลาดนักท่องเที่ยว โรงงานแปรรูป และขายปลีกที่สวนตนเอง

รองเลขาธิการ สศก. กล่าวว่า ทั้งนี้ การขายสินค้าส่วนใหญ่เกษตรกรจะจำหน่ายสินค้าด้วยตนเอง และได้รับเงินทันทีหลังจำหน่ายผลผลิต ส่วนการจำหน่ายให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชุน และพ่อค้าผู้รวบรวม เกษตรกรจะได้รับเงินหลังจำหน่ายสินค้า 3-7 วัน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน หากเปรียบเทียบแล้ว สินค้าผลไม้ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ยังมีไม่มากนักเมื่อเทียบกับกลุ่มชนิดสินค้าเกษตรอื่น ๆ เช่น สินค้าข้าวอินทรีย์ และผักอินทรีย์ โดยปัจจุบันปริมาณผลผลิตสินค้าผลไม้อินทรีย์ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดซึ่งมีโอกาสขยายตัวสูง เนื่องจากการตื่นตัวเรื่องกระแสรักสุขภาพของผู้บริโภคทั่วโลก ส่งผลให้ผลไม้อินทรีย์ได้รับการยอมรับและมีความนิยมเพิ่มมากขึ้น ทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ และมีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้นอีกด้วย

"ศักยภาพด้านการตลาดสำหรับสินค้าผลไม้อินทรีย์ สามารถขยายการผลิตในพื้นที่ที่เหมาะสม พร้อมกับการตลาดแนวใหม่ จัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าในทุกจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตสำคัญ ส่งเสริมการต่อยอดธุรกิจผลไม้อินทรีย์ เชื่อมโยงแหล่งจำหน่ายผลไม้อินทรีย์กับเส้นทางท่องเที่ยว สนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) หรือที่รู้จักในเครื่องหมาย Organic Thailand และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System : PGS) รวมถึงส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจผลไม้อินทรีย์รุ่นใหม่ เน้นทำธุรกิจแปรรูป สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคและกระตุ้นความต้องการสินค้าผลไม้อินทรีย์ เช่น มาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ซื้อ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบผลิตอินทรีย์"นายฉันทานนท์ กล่าว

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน