ร้อยเอ็ดจัดโครงการ “ร้อยดวงใจ ถวายไท้สมเด็จย่า”เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2561

วันนี้( 19 ตุลาคม 2561) ที่ห้องประชุมสาเกต ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธาน นพ.ชลวิทย์ หลาวทอง ผอ.โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โครงการ “ร้อยดวงใจ ถวายไท้สมเด็จย่า”เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2561 โดยการดำเนินงานของ นางเรวดี สมทรัพย์ พยาบาลวิชาชีพ ประธานผู้แทนสภาการพยาบาล จังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ สภาการพยาบาล จังหวัดร้อยเอ็ด , ผู้แทนวิชาชีพทันตกรรม ,ผู้แทนวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ,นายกสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ,เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ,นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

เนื่องในวโรกาสในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในวันที่ 21 ตุลาคมที่จะถึงนี้ ข้าพระพุทธเจ้า นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยเหล่าวิชาชีพพยาบาล ทันตสาธารณสุข นักสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัครไทย เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด หน่วยงานราชการ และประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ทุกหมู่เหล่า ได้พร้อมใจกัน ร่วมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระองค์ท่าน

พยาบาลวิชาชีพเรวดี สมทรัพย์ กล่าวรายงานว่า สืบเนื่องจาก คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และถือเป็นวันพยาบาล วันทันตสาธารณสุข วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นมา

เหล่าวิชาชีพพยาบาล ทันตสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัครไทย ในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้หลอมรวมพลังใจกัน จัดงาน “ร้อยดวงใจ ถวายไท้สมเด็จย่า” เพื่อน้อมรำลึกในพระเกียรติคุณ และพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ได้ทุ่มเทพระวรกาย โดยไม่ทรงเหน็ดเหนื่อย เพื่อความเป็นอยู่ด้านสุขภาพ การศึกษา และการพัฒนาสังคม จนเป็นแบบแผน แนวทางในการพัฒนาด้านต่างๆของไทย ตราบจนปัจจุบัน

ในนามองค์กรของผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว ถือเป็นศิริมงคลอันสูงสุด ในวันที่ 15-19 ตุลาคม 2561 ได้จัดกิจกรรม และจัดนิทรรศการ รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ในชุมชน การตรวจสุขภาพฟันโดยไม่คิดมูลค่า ณ สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง

สำหรับกิจกรรมวันนี้ ได้ทำพิธีทำบุญ ตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ ๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กิจกรรมเทิดพระเกียรติคุณ เพื่อให้เหล่าวิชาชีพและประชาชน ได้น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ทรงมีต่อองค์กรวิชาชีพ และพสกนิกรชาวไทยโดยทั่วหน้า

และการเชิดชูเกียรติ ยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลที่ปฏิบัติงานจนครบวาระเกษียณอายุราชการ จำนวน28 คน อาทินางยุทธนี เพ็ญสุวรรณ นวก.สธ.เชี่ยวชาญ สสจ.รอ.,นางสาวหนูเย็น สนิทนวล พว.ชำนาญการ,นางกวางทอง ณศาสตร์สังก์ พว.ชำนาญการ รพ.สต.ปอภารอำเภอเมืองร้อยเอ็ด,นางสาวสุปราณี ไชยโภค พยาบาลเทคนิค รพ.ร้อยเอ็ด