โรงพยาบาลหนองคาย เชิดชูเกียรติพยาบาลผู้เสียสละ จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติและวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 ต.ค.61 ที่ห้องประชุมชื่นระวิวรรณ โรงพยาบาลหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานงานวันพยาบาลแห่งชาติ และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ โดยได้ประกอบพิธีอาศิรวาทราชสดุดีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วางพานพุ่มสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มอบใบประกาศเกียรติคุณแด่พยาบาลและทันตสาธารณสุขผู้เสียสละและมีผลงานเด่นในจังหวัดหนองคาย และรางวัลกองทุนถนอมประทีป พุฒคำ

วันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาลและตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างต่อเนื่อง เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและด้วยพระวิริยะอุตสาหะนำสิริสุขแก่ปวงชนทุกก้าวพระบาทที่เสด็จถึง สมควรเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลให้ตระหนักในภารกิจของวิชาชีพแห่งตนว่าเป็นงานบริการสุขภาพที่มีความสำคัญ นอกจากนี้ยังเป็นวันทันตสาธารณสุขด้วย องค์กรวิชาชีพพยาบาลในจังหวัดหนองคาย สภาการพยาบาลและสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้พร้อมใจกันจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติและวันทันตสาธารณสุข จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี