ชัยวัฒน์ สุรวิชัย

ข้อ 47: คณะกรรมการระดับสูงเพื่อการตรวจสอบวินัย มีอำนาจตรวจสอบการทำงานของคณะกรรมการระดับล่างและอนุมัติหรือแก้ไขการตัดสินใจในกรณีนี้ ถ้าการตัดสินใจที่จะแก้ไขได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการพรรคที่ระดับที่สอดคล้องกันแล้ว การทบทวนต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพรรคในระดับที่สูงขึ้น หากคณะกรรมการท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบระเบียบวินัยในระดับใดหรือ คณะกรรมการระดับพื้นฐานเพื่อการตรวจสอบวินัยไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจ ในระหว่างการจัดการกรณีนี้โดยคณะกรรมการพรรคในระดับที่สอดคล้องกัน,อาจขอร้องให้คณะกรรมาธิการระดับถัดไปตรวจสอบคดีอีกครั้ง โดยคณะกรรมการระดับท้องถิ่นหรือระดับพื้นฐาน ค้นหาการฝ่าฝืนระเบียบวินัยโดยคณะกรรมการพรรคในระดับที่สอดคล้องกันหรือ โดยสมาชิกคนใดคนหนึ่ง และหากคณะกรรมการภาคีไม่สามารถจัดการหรือแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง คณะกรรมการมีสิทธิที่จะอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการระดับสูงกว่าและ ขอความช่วยเหลือในการจัดการกับเรื่องนี้

บทที่ IX กลุ่มสมาชิกพรรคชั้นนำ

มาตรา 48 : กลุ่มสมาชิกพรรคชั้นนำอาจจัดตั้งขึ้นในองค์กรชั้นนำของส่วนกลาง หรือองค์กรรัฐท้องถิ่นองค์กรประชาชน , สถาบันทางเศรษฐกิจหรือวัฒนธรรมหรือองค์กรอื่นที่ไม่ใช่พรรค กลุ่มดังกล่าวจะมีบทบาทสำคัญในการเป็นแกนนำ

งานหลักของแกนนำ เพื่อ เพื่อให้มั่นใจว่า แนวทาง หลักการและนโยบายของพรรค จะถูกนำมาปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้นำในการสร้างพรรค ภายในงานเริ่มต้น และบรรลุตามความรับผิดชอบของตน การปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในทุกเรื่อง เพื่อหารือและตัดสินใจในเรื่องที่มีความสำคัญในงานของตน,การจัดการเจ้าหน้าที่ให้มีผลอย่างเหมาะสม
เพื่อหารือและตัดสินใจในประเด็นที่สำคัญรวมถึงการปรับการจัดองค์กรพรรค ระดับพื้นฐาน การรับสมาชิกพรรคใหม่และการลงโทษสมาชิกพรรค ส่งเสริมให้ข้าราชการนอกภาครัฐและประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ ที่พรรคและรัฐมอบหมาย และการเป็นผู้นำในการทำงานขององค์กรเริ่มต้นของพรรค และผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาโดยตรง

ข้อที่ 49 : องค์ประกอบของกลุ่มสมาชิกชั้นนำจะตัดสินใจโดยองค์กรพรรคที่อนุมัติจัดตั้ง กลุ่มสมาชิกพรรคชั้นนำจะแต่งตั้งเลขานุการและเมื่อจำเป็น ให้มีรองเลขาธิการ กลุ่มสมาชิกพรรคชั้นนำต้องยอมรับความเป็นผู้นำขององค์กรพรรค ที่อนุมัติการก่อตั้ง

ข้อ 50 : คณะกรรมการพรรค อาจจัดตั้งขึ้นในหน่วยงานของรัฐที่ใช้ ความเป็นผู้นำรวมศูนย์ เหนือหน่วยงานใต้พวกเขา คณะกรรมการกลางพรรคจะกำหนดขั้นตอนเฉพาะ สำหรับการจัดตั้งและกำหนดหน้าที่อำนาจและภารกิจ

บทที่ X ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคกับกลุ่มสันนิบาติเยาวชนคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน

ข้อ 51 : สันนิบาตรเยาวชนคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน เป็นองค์กรประชาชนคนรุ่นใหม่ที่คิดไปข้างหน้า ภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน เป็นโรงเรียนสำหรับเยาวชนที่กว้างใหญ่จำนวนมากที่จะเรียนรู้จากการปฏิบัติเกี่ยวกับ สังคมนิยมที่มีลักษณะเฉพาะของจีน และลัทธิคอมมิวนิสต์ เป็นผู้ช่วยและรักษากำลังของพรรค คณะกรรมการกลางกลุ่มสันนิบาติเยาวชนคอมมิวนิสต์ ทำหน้าที่ภายใต้การนำของคณะกรรมการกลางของพรรค เรื่องท้องถิ่นของสันนิบาตเยาวชนคอมมิวนิสต์
อยู่ภายใต้การนำของคณะกรรมการพรรคที่เกี่ยวข้องในระดับที่สอดคล้องกัน และขององค์กรระดับสูงของสันนิบาติเยาวชนเอง

ข้อ 52: คณะกรรมการพรรคทุกระดับต้องเสริมสร้างความเป็นผู้นำเหนือสันนิบาติเยาวชนคอมมิวนิสต์ และใส่ใจกับการคัดเลือกและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของสันนิบาติ พรรคต้องให้การสนับสนุนอย่างแข็งขันแก่กลุ่มสันนิบาติเยาวชนคอมมิวนิสต์ ในการแบกรับงานในรูปแบบที่สดใสและสร้างสรรค์ ซึ่งเหมาะสมกับลักษณะและความต้องการของคนหนุ่มสาวและ ให้บทบาทอย่างเต็มที่เต็ม เป็นหัวหอกของสันนิบาติและบทบาทเป็นสะพานเชื่อมโยงพรรคกับคนรุ่นใหม่เลขานุการของคณะกรรมการของสันนิบาติที่อยู่ในระดับเดียวกันหรืออยู่ต่ำกว่าระดับเขต หรือในวิสาหกิจ และสถาบันสาธารณะที่เป็นสมาชิกพรรคอาจเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของพรรค หรือคณะกรรมการประจำของคณะกรรมการพรรคในระดับที่สอดคล้องกัน เป็นผู้เข้าร่วมที่ไม่มีสิทธิออกเสียง

บทที่ XI สัญลักษณ์และธงของพรรค

ข้อ 53: สัญลักษณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประกอบด้วยค้อนและเคียว

ข้อ 54: ธงของพรรคคอมมิวนิสต์จีน เป็นธงสีแดงที่เน้นสัญญาลักษณ์ค้อนเคียวสีทอง

ข้อ 55: สัญลักษณ์ของพรรคและธงพรรคเป็นสัญลักษณ์และเครื่องหมายของพรรคคอมมิวนิสต์จีน องค์กรพรรคทุกระดับและสมาชิกพรรคจะต้องปกป้องความศักดิ์สิทธิ์ของสัญลักษณ์ของพรรคและธงพรรค สัญลักษณ์พรรคและธงจะต้องทำขึ้น และใช้ประโยชน์ตามระเบียบ.

โดยสรุป รัฐธรรมนูญของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

หลักการทั่วไป
บทที่ I. การเป็นสมาชิก
บทที่ II ระบบองค์กรของพรรค
บทที่ III องค์กรส่วนกลางของพรรค
บทที่ IV องค์กรท้องถิ่นของพรรค
บทที่ V. องค์กรพื้นฐานของพรรค
บทที่ VI เจ้าหน้าที่พรรค
บทที่ VII ระเบียบวินัยของพรรค
บทที่ VIII องค์กรตรวจด้านวินัยของพรรค
บทที่ IX กลุ่มสมาชิกพรรคชั้นนำของพรรค
บทที่ X ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคกับสันนิบาตเยาวชนคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน
บทที่ XI สัญลักษณ์ และธง ของพรรค

หลักการทั่วไป
เป็นเรื่องที่ผู้ที่ศึกษา ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จักต้องให้ความสำคัญ โดยอ่าน และทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ เพราะ คือ “ หัวใจ “ สำคัญ ที่เราจะได้ “ เข้าใจ และมองประเทศจีนได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดพลาด ว่า ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีอุดมการณ์อะไร ใช้ระบบการปกครอง และการนำอย่างไร อุดมการณ์สูงสุดและเป้าหมายสูงสุดของคือ “ ลัทธิคอมมิวนิสต์ที่เป็นจริง” ระบบการปกครอง คือ ระบอบสังคมนิยมที่เป็นวิทยาศาสตร์ ที่มีลักษณะเฉพาะของจีน สู่ศักราชใหม่ ระบบการนำ คือ พรรค นำ รัฐ คือ พรรคคอมมิวนิสต์ นำ รัฐบาลจีน และเขตการปกครอง กลุ่มคนส่วนน้อยต่างๆของจีน และ มี สมาชิกพรรค เป็นผู้นำ ในทุกระดับ …….

พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนเป็นกองหน้าของชนชั้นแรงงานจีน, ประชาชนจีนและประเทศจีน เป็นแกนนำสำคัญของลัทธิสังคมนิยมที่มีลักษณะเฉพาะของจีนและ เป็นตัวแทนแสดงให้เห็นถึงความต้องการ ในการพัฒนาของพลังการผลิตที่ทันสมัยของจีน,กำหนดแนววัฒนธรรมที่ก้าวหน้า และผลประโยชน์พื้นฐานของคนส่วนใหญ่ที่เป็นไปได้มากที่สุดของชาวจีนอุดมการณ์สูงสุดและเป้าหมายสูงสุดของคือ “ ลัทธิคอมมิวนิสต์ที่เป็นจริง “พรรคคอมมิวนิสต์จีนใช้ลัทธิมาร์กซิสม์ - เลนิน, ความคิดเหมาเจ๋อตง,ทฤษฎี เติ้งเสี่ยวผิง , ทฤษฎีสามตัวแทน,การพัฒนาที่เป็นวิทยาศาสตร์ และแนวคิด สี่เจ่นผิง เกี่ยวกับลัทธิสังคมนิยมที่มีลักษณะเฉพาะของจีนสำหรับศักราชใหม่ : เป็นแนวทางในการดำเนินการ ลัทธิมาร์กซิสม์ – เลนินเผยให้เห็นกฎ ว่าด้วยการพัฒนาประวัติศาสตร์ของสังคมมนุษย์ หลักการพื้นฐานที่ถูกต้องและมีพลังอันยิ่งใหญ่ อุดมคติสูงสุดของลัทธิคอมมิวนิสต์ ที่นำเสนอโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีน จะปรากฏเป็นจริงได้ ต่อเมื่อสังคมนิยมสังคมมีการพัฒนาและก้าวหน้าอย่างเต็มที