นับเดือนนับวันก็ใกล้กำหนดเลือกตั้งเข้าไปเรื่อย ๆ พรรคการเมืองต่าง ๆ ก็เริ่มเปิดตัวชัดขึ้นเรื่อย ๆ น่าสังเกตว่า ประเด็นหาคะแนนนิยมที่แพร่หลายมากที่สุดก็ยังเป็นเรื่อง “ปราบคอร์รัปชัน” ส่วนประเด็นสุดขั้วที่ฮือฮาก็เช่น จะเปลี่ยนหรือล้มรัฐธรรมนูญ ฉบับ 2560

ส่วนข้อเสนอว่า จะเลือกพรรคนั้น ถ้าพรรคนั้นประกาศนโยบายอย่างนั้นอย่างนี้ ก็เริ่มมีมากขึ้น

ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็มักอยู่ในกรอบข้อเรียกร้องให้ปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งเป็นเรื่องดี

แต่จะไม่มีพรรคการเมืองใด ทำได้จริง

เราจึงอยากให้คนไทย ยอมรับฐานของความเป็นจริง ยอมรับกันเถิดว่า “ฐาน” ของสังคมไทยยังต่ำมาก จึงยากที่จะมีพรรคการเมืองใดกล้าประกาศนโยบาย “ในฝัน” เหล่านั้น

นโยบายในฝัน ก็เช่น

- กระจายอำนาจให้ท้องถิ่นอย่างแท้จริง ทั้งบทบาทภารกิจและงบประมาณ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ให้อำนาจประชาชน ลดอำนาจรัฐ ให้ประชาชนและองค์กรกลางตรวจสอบการทำงานทุกขั้นตอน

- ปฏิรูประบบราชการยุบรวม-ลดจำนวนข้าราชการ 30% ลดบทบาทของราชการลง ตัดงบประมาณของราชการลง 30 % มาเพิ่มให้ท้องถิ่น

- จัดตั้งสภาประชาชนทุกจังหวัด(ต้องไม่ใช่กลุ่มผลประโยชน์ทางธุรกิจ)

- ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์-งดนำเข้าสารเคมีที่มีพิษทุกชนิด

-จำกัดไม่ให้คนมีที่ดินเกิน 30 แปลง รวมทุกแปลงแล้วไม่เกิน 500 ไร่ ถ้าเกินให้รัฐเวนคืนในราคาทุนที่ซื้อจากข้อมูลกรมที่ดินพร้อมดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากของธนาคารปัจจุบัน

- จัดการเรื่องพลังงาน แก้ไขเรื่องสัมปทานน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ

- ทบทวนแก้ไขนโยบายสัมปทานเหมืองทอง เหมืองโปแตสใต้ดิน

- ปฏิรูปการทำงานของตำรวจอย่างเป็นรูปธรรม

- ปรับปรุงเรื่อง กัญชา , กระท่อม ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้านเภสัชกรรม การลิตเพื่อส่งออก

- ควบุมคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย , การอยู่อาศัยในประเทศไทยเกินกำหนด , จับกุมอาขญากรต่าง้าวที่มาหลบอยู่ในประเทศไทย อย่างมีประสิทธิภาพ

อันที่จริง หลักการปฏิรูป 11 ด้านนั้น คณะทำงานที่ คสช. ตั้งขึ้น ก็ได้วางหลักการไว้แล้ว ควรที่คนไทยจะได้รับทราบและติดตาม ผลความก้าวหน้าไปตามลำดับ

เรื่องใดที่ยังไม่ถูกใจ คิดว่าคณะกรรมการปฏิรูปยังเขียนไว้ไม่รอบด้าน หรือกระทั่งมองผิดพลาด ก็เสนอให้ปรับปรุงได้

แต่เฉพาะหน้านี้ เราก็ไม่แน่ใจว่า มีพรรคการเมืองใดบ้าง ที่ได้วิจัยศึกษา “ยุทธศาสตร์ปฏิรูป ประเทศ 20 ปี” อย่างละเอียดดีแล้ว จนสามารถเสนอนโยบายปฏิรูปที่แตกต่างออกไปได้