“กฤษฏา” ยัน พ.ร.บ.ป้องกันทารุณกรรมสัตว์ ยังไม่มีผลบังคับใช้ อยู่ระหว่างรับฟังความเห็นและยังต้องเข้า สนช.อีก 3 วาระ ด้านอธิบดีปศุสัตว์ ระบุค่าปรับเท่าไหร่อยู่ในอำนาจท้องถิ่น

วันนี้ (11 ต.ค.61) นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงข้อห่วงใยของนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์(ฉบับที่....)พ.ศ.... ที่กังวลว่าจะเกิดผลกระทบเป็นภาระประชาชนในเรื่องอัตราค่าปรับหากไม่นำมาขึ้นทะเบียน ที่สูงเกินไปนั้น ว่าร่างนี้ยังไม่มีผลบังคับใช้แต่อย่างใดเป็นร่างกฎหมายที่ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อีก3 วาระ ซึ่งในการประชุมครม.เมื่อวันที่ 10 ต.ค.นายกรัฐมนตรี ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า โดยหลักการของร่างในเรื่องนี้เป็นประโยชน์ในการป้องกันการทารุณและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ทำให้เจ้าของมีความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงตนเองมากขึ้น อย่างไรก็ตามยังมีบัญญัติบางประการ เช่นการขึ้นทะเบียนและการทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและอัตราค่าปรับ ที่อาจเป็นภาระแก่ประชาชนเกินควร โดย ครม.จึงมีมติให้กระทรวงเกษตรฯ รับร่างดังกล่าวกลับไปพิจารณาทบทวนร่วมกับสำนักคณะกรรมการกฤษฎีกาและหน่วยงานเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับความเหมาะสมของบทบัญญัติตามความเห็นนายกรัฐมนตรี แล้วนำเสนอครม.พิจารณาอีกครั้ง ซึ่งในช่วงนี้กรมปศุสัตว์ เปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนหากมีความเห็นประการใดเกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว สามารถให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะแจ้งมาได้ที่กรมปศุสัตว์ หรือที่แอปพิเคชั่นDLD4.0

ด้าน นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่ากรณีประชาชนมีความกังวลเรื่องอัตราค่าธรรมเนียมและค่าปรับ เมื่อร่างเข้าสู่สนช.จะมีการตั้งคณะกรรมาธิการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วม พิจารณา อาจมีการแก้ไขให้เหมาะสมตามความคิดเห็น ของประชาชนอีกครั้งหนึ่ง ส่วนอัตราค่าธรรมเนียมท้ายร่างพระราชบัญญัติฯดังกล่าวเป็นการให้อำนาจราชการส่วนท้องถิ่นจะเรียกเก็บ หรือไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากเจ้าของสัตว์ก็ได้ แต่ถ้าเรียกเก็บจะต้องไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมท้ายร่างพระราชบัญญัติฯเพื่อแก้ไขปัญหาสัตว์ถูกทอดทิ้งหรือ สัตว์จรจัด ทำให้ประชาชนทั่วไปได้รับความปลอดภัยด้านสุขอนามัย รวมถึงป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การจัดสวัสดิภาพสัตว์ในสถานที่พักพิง มีการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีน ไม่ต้องอดอยาก เจ็บป่วย เสี่ยงกับการถูกทำร้าย หรือ เกิดอุบัติเหตุ