สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดให้มีการรายงานตัวรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ผ่านกระบวนการอบรมแล้ว เพื่อเลือกสถานศึกษาที่จะไปดำรงตำแหน่ง 217 คน ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โดยดร.สุเทพ ชิตยวษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สอศ. ได้คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ.สถานศึกษาสังกัด สอศ. ยกเว้นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านไปเมื่อวันที่ 24 ก.ค.61 และให้มารายงานตัววันที่ 10 ต.ค.61

จำนวนผู้ที่ได้รับคัดเลือกมีดังนี้ ผู้ขึ้นบัญชีในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 11 ราย แบ่งเป็นกลุ่มทั่วไป 6 ราย กลุ่มประสบการณ์ 5 ราย และบัญชียกเว้นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 217 ราย แบ่งเป็นกลุ่มทั่วไป 135 ราย กลุ่มประสบการณ์ 82 ราย

เลขาฯสอศ.ได้ให้โอวาทว่า การทำงานในตำแหน่งรองผอ.สถานศึกษา ถือเป็นตำแหน่งนักบริหาร จึงต้องตั้งใจทำงาน เสียสละ อดทน ไม่ท้อถอย ต้องใช้ศิลปะในการอยู่ร่วมกับคนหมู่มาก ที่สำคัญอย่าเกี่ยงงานเพราะงานต่างๆ จะทำให้มีประสบการณ์ที่หลากหลาย เป็นองค์ความรู้ติดตัวตลอดไป ตำแหน่งนี้มีบทบาทสำคัญเพราะต้องคอยช่วยเหลือครูและรับนโยบายจากส่วนกลางและนโยบายผอ.มาปฏิบัติ ต้องทำงานให้ได้งาน ก่อนที่จะได้งานต้องให้ได้ใจคนก่อน ต้องให้เกียรติผู้ร่วมงานทุกคน และยึดหลักการทำงาน 3 ข้อ มีสัจจะ เสมอต้นเสมอปลาย กตัญญู