เมื่อเวลา 09.39 น. วันที่ 11 ต.ค. 61 ที่วัดบวรนิเวศน์วรวิหาร กทม. พระเทพสังวรญาณ เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ (ธรรมยุต) เป็นประธาน มอบตราตั้งให้พระครูประพัมฒน์เขมคุณ (พนม) อายุ 82 พรรษา 53 เป็น เจ้าอาวาสวัดดวงแข แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ที่ห้องประชุมชั้น1 อาคารฉลองพระชันษา 96 ปี

ทั้งนี้หลังจากเจ้าหน้าที่อ่านตราตั้ง เจ้าอาวาสวัดดวงแข จบแล้ว พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา พระเทพสังวรญาณ ประธานในพิธี มอบตราตั้งเจ้าอาวาสวัดดวงแข แด่พระครูประพัมฒน์เขมคุณ จากนั้นพระครูประพัมฒน์เขมคุณ ถวายเครื่องไทยธรรมแด่ประธานในพิธี พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถา และพระเถรานุเถระที่กราบอาราธานามาร่วมพิธี


วัดดวงแข เป็นวัดราษฎร์ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2370 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.2370 เช่นกัน ประวัติการก่อตั้งสันนิษฐาน คงสร้างในสมัยรัชกาลที่3 พระราชทานวิสุงคามสีมาได้รับพร้อมกับการประกาศสร้างวัดประมาณ พ.ศ.2370 หรืออาจก่อนนี้ ไม่ทราบนามและประวัติผู้สร้าง เดิมมีนามวัดว่า "วัดแค" ต่อมาทางคณะสงฆ์เห็นว่า นามวัดคล้ายกันอยู่หลายวัด จึงเปลี่ยนนามใหม่มาเป็น "วัดดวงแข" เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2460