จัดใหญ่มหกรรมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาล เดินหน้าประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของเมืองสมุทรปราการให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น

โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เป็นโครงการที่รัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้และความเจริญ ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ จังหวัดสมุทรปราการจึงได้จัดโครงการ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสมุทรปราการ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวทั้ง 6 อำเภอ พร้อมทั้งนำสินค้า OTOP ของจังหวัดสมุทรปราการไปจำหน่ายยังสถานที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศ ซึ่

โดยโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เป็นโครงการที่รัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคม มุ่งเน้นการสร้างรายได้และความเจริญ ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ จังหวัดสมุทรปราการจึงได้จัดโครงการ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสมุทรปราการ โดยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทั้ง 6 อำเภอคือ บ้านสาขลา ที่มีสินค้ากุ้งเหยียด ขนมจาก ประเพณีรับบัว หลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ในงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ ประเพณีชาวมอญ งานสงกรานต์พระประแดง หอชมเมือง เมืองโบราณ ช้างสามเศียร ฟาร์มจระเข้ เป็นต้น

นอกจากนี้ ได้มีการส่งเสริมการทำอาหารจากหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 18 หมู่บ้าน จาก 6 อำเภอ ๆ ละ 3 หมู่บ้าน เข้าร่วมการประกวดเมนูอาหารพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์เด่น โดยมีเมนูอาหารพื้นถิ่นที่ประชาชนทั่วไปรู้จักกันดีเช่น กุ้งเหยียด ปลาสลิดบางบ่อ ลูกจาก รวมถึงเมนูอาหารอื่นๆอีกหลากหลายเมนู นับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามนโยบายของรัฐบาล ในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยกระบวนการเตรียมชุมชน รวมทั้งพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP และอาหารให้มีคุณภาพ มาตรฐาน สร้างความน่าสนใจ น่าติดตามให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมและท่องเที่ยว

“ถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน ในจังหวัดสมุทรปราการอย่างยั่งยืน และได้มีการนำสินค้า OTOP ของจังหวัดสมุทรปราการไปจำหน่ายยังสถานที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศ ทำให้สินค้า OTOP สมุทรปราการ มียอดจำหน่ายสูงขึ้นเป็นประจำทุกปี นับได้ว่าการดำเนินการตามหลักประชารัฐ สามารถผลักดันการขายสินค้า OTOP โดยเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การค้าแบบสากล เพื่อให้ประชาชนมีรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มมากขึ้นเพื่อสอดคล้องกับโครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาล”