กรมการศาสนาเผยยังมีพระอารามหลวงอีก3วัดขาดเจ้าภาพผ้าพระกฐินหลวง เชิญชวนพุทธศาสนิกชนสนใจติดต่อขอรับได้

นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) กล่าวว่า ปี 2561 นี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ สมาคม มูลนิธิ บริษัท ห้างร้าน และประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธานำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักรในกฐินกาล ซึ่งถือเป็นการสืบทอดพระราชประเพณีโบราณ เกี่ยวกับกฐินพระราชทานซึ่งถือเป็นผ้าพระกฐินที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานให้แก่ผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายยังพระอารามหลวงต่างๆ นอกเหนือจากพระอารามหลวงสำคัญที่ทรงกำหนดไว้ เพื่อจะเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เอง 16 พระอาราม และด้วยเพราะปัจจุบันพระอารามหลวงมีจำนวนมากขึ้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ตลอดจนคณะบุคคลหรือบุคคลทั่วไปได้มีโอกาสขอรับพระราชทานผ้ากฐินไปถวายได้ และผู้ที่ได้รับพระราชทานจะเพิ่มไทยธรรมเป็นส่วนตัวเพื่อถวายพระราชกุศลตามกำลังศรัทธาของตนเองได้ด้วย

นายเกียงศักดิ์ กล่าวอีกว่า ปีนี้ ศน.ได้ดำเนินการจัดหาผ้าพระกฐิน และบริวารพระกฐิน ประกอบด้วย 1.ไตรจีวร 2.ผ้าห่มพระประธาน 3.เทียนพระปาติโมกข์ 4.บาตรพร้อมถุงบาตร 5.ปิ่นโตสแตนเลส 6.ช้อนส้อมคาว-หวาน พร้อมซองบรรจุ 7.กระติกน้ำไฟฟ้า 8.ชุดแก้วน้ำกระบะมุก 9.โคมไฟตั้งโต๊ะ 10.พรม 11.หมอนหนุนพร้อมปลอกสีเหลืองอ่อน 12.ผ้าแพรสีเหลืองอ่อน 13.ชุดอุปกรณ์เครื่องมืองานช่างทั่วไปเพื่อนำไปถวายยังพระอาราม จำนวน 294 พระอาราม และวัดไทยในต่างประเทศ จำนวน 31 วัด ซึ่งกำหนดช่วงกฐินกาลจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. – 22 พฤศจิกายน 2561 และกำหนดเริ่มพระกฐินหลวงในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 และจนถึงขณะนี้ยังมีพระอารามหลวงจำนวน 3 แห่งที่ยังไม่มีผู้แจ้งขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประกอบด้วย 1.วัดแจ้ง จ.นครศรีธรรมราช 2.วัดบุญยืน จ.น่าน และ3.วัดพิศาลรัญญาวาส จ.หนองบัวลำภู สำหรับพุทธศาสนิกชนที่สนใจขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินสามารถติดต่อประสานงานมายังศน. เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงดังกล่าว

“สำหรับในช่วงก่อนที่ถึงเทศกาลกฐินกาลนี้ ศน. จึงกำหนดจัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการถวายผ้า พระกฐินพระราชทานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย เจ้าภาพผู้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กร สมาคม ประชาชน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด(สวจ.) ทั่วประเทศ รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของศน. ได้รับทราบขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ตรงตามแบบโบราณราชประเพณีที่สืบทอดกันมา ในวันที่ 19 ต.ค.นี้ เวลา 09.00 น.ที่โรงแรมเอสดี อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพฯ นอกจากนี้ หน่วยงาน และพุทธศาสนิกชน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระอารามหลวงและวัดต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ของศน. www.dra.go.th หรือ โทร 0 2209 3721” รองอธิบดี ศน. กล่าว