ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จัดโครงการ“ธอส.พัฒนาชีวิตครู ตชด.เพื่อสังคมไทยก้าวไกลยั่งยืน ปี 2561” มุ่งสร้างเสริม เพิ่มเติมความรู้ ความสามารถและให้กำลังใจ ครู ตชด. ด้วยกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะความรู้ เปิดโลกทัศน์นอกห้องเรียน เติมเต็มศักยภาพครู ตชด. ด้วยแนวคิดใหม่ๆ เพื่อนำไปพัฒนายกระดับต่อยอดยังผลสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนในพื้นที่ห่างไกล

พลตำรวจตรี วันชาติ คำเครือคง รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กล่าวว่า โรงเรียน ตชด. เกิดขึ้นครั้งแรก ปี พ.ศ. 2499 ที่ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย สิ่งที่อยากจะให้ พี่น้องครู ตชด. ได้จดจำ คือ โรงเรียน ตชด.ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสถาบันพระมหากษัตริย์ และได้ดำเนินการสืบต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันจนมีความก้าวหน้า กิจกรรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนา ครูโรงเรียน ตชด. เป็นครู เข้าสู่สังคมยุคใหม่ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0 ขอให้ พี่น้องครู ตชด. เก็บเกี่ยวความรู้ที่ได้รับและนำไปปรับใช้ เพราะว่าชีวิตของ ครู ตชด. ก็เปรียบเสมือน เรือจ้างที่จะนำทางชีวิตนักเรียน เป็นภาระกิจที่ค่อนข้างจะต้องเสียสละ ขอให้มีพลังกายและใจที่เข้มแข็ง มีความตั้งใจที่รับความรู้จากทีมวิทยากรให้มากที่สุดเพื่อเด็กนักเรียน

นายคนึง ครุธาโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ตามที่ ธอส. มีภารกิจหลักในการช่วยเหลือสนับสนุนด้านการเงินเพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” มากว่า 65 ปี โดยดำเนินการควบคู่กับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ภายใต้แนวคิด “สร้างบ้าน สานอาชีพ เสริมความรู้สู่ชุมชน” ตามกรอบการพัฒนางาน CSR ยุค 4.0 ด้วยเหตุนี้ ธอส. จึงได้จัดทำโครงการ“ธอส.พัฒนาชีวิตครู ตชด. เพื่อสังคมไทยก้าวไกล ยั่งยืน ปี 2561” ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลง “โครงการความร่วมมือ ธอส.เพื่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประจำปี 2561” ระหว่าง ธอส. กับ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อการส่งเสริมความรู้ ความสามารถ เพิ่มประสบการณ์ เทคนิควิธีการใหม่ ๆ เพื่อให้เป็นครูยุคไทยแลนด์ 4.0 และสร้างขวัญกำลังใจและเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพ และปฏิบัติหน้าที่อย่างภาคภูมิใจต่อไปในอนาคต

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ธนาคารได้กำหนดหลักสูตรภายใต้แนวคิด “ครูผู้สร้างอาชีพ” ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ กิจกรรมแรงบันดาลใจจากพี่จุ้ย ศุ บุญเลี้ยง ซึ่งจะร่วมถ่ายทอดแนวคิดการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และกูรูด้านการขายด้วยไอเดียใหม่โดย ดร.สันติธร ภูริภักดี ร่วมแนะนำแนวคิดด้านการตลาด ให้เหมาะสมกับชุมชนเพื่อให้ครู ตชด. นำไปต่อยอดในโรงเรียนและถ่ายทอดสู่นักเรียนได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นต้นแบบในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่สมาชิกคุณครู ตชด.ทั่วประเทศ โดย กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้คัดเลือกครู ตชด.จากทั่วประเทศจำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเอเชีย เขตพญาไท กรุงเทพฯ

พ.ต.ต.วิรยุทธ์ แสงสุวรรณ ครูใหญ่ โรงเรียน ตชด.บ้านเรดาร์ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี กล่าวว่ากิจกรรมครั้งนี้ ช่วยต่อยอดให้ครู ตชด. มีมุมมองใหม่ๆ และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างครู ตชด. ด้วยกัน และ ครู ตชด. กับ ธอส. เพื่อนำไปให้มอบให้กับเด็กนักเรียนและนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวัน

“ปัจจุบัน โรงเรียน ตชด. ส่วนใหญ่ จะประสบปัญหาขาดแคลนอาคารเรียน และทุนการศึกษา เพื่อให้เด็กได้ไปศึกษาต่อในสถานที่ไกล ๆ และมีอนาคตที่ดี”

ร.ต.ท. ประดิษฐ์ อะละมาลา รักษาการแทนครูใหญ่ โรงเรียน ตชด.บ้านแพรกตะคร้อ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เล่าว่า การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกและรู้สึกประทับใจในการต้อนรับอย่างอบอุ่น และพร้อมที่จะนำความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของครู ตชด. เพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียน และสู่ชุมชนในพื้นที่

เช่นเดียวกับ ส.ต.ต.หญิง สุมิตรา งามล้น ครู โรงเรียน ตชด. บ้านเขาจ้าว ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ บอกว่า นับเป็นประสบการณ์ครังแรกของการเข้าร่วมกิจกรรม หลังจากเข้ามาเป็นครู ตชด.ได้เพียง 6 เดือน สอนเด็กนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 สอนภาษาไทย คณิต และภาษาอังกฤษเป็นหลัก อยู่กันแบบแม่ปกครองลูก เด็ก ๆ จะสนิทกับครูมาก เน้นให้เขาอ่านออกและเขียนได้เป็นหลัก และอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ โดยให้เด็ก ๆ ได้มาร่วมกิจกรรมด้วย เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ เปิดหู เปิดตา ออกมาดูโลกภายนอกบ้างว่าเป็นอย่างไร