กลุ่มบริษัท นานมี ขอเชิญร่วม ประกวดวาดภาพเยาวชน “ฮอร์สอะวอร์ด ครั้งที่ 13” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อ “ธรรมชาติ พฤกษา พนาลี” เพื่อแสดงให้โลกเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยทรัพยากรป่าไม้ พรรณพืช และไม้ดอกไม้ประดับที่งดงาม มีความอุดมสมบูรณ์และระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติที่เราคนไทยรัก หวงแหน และช่วยกันอนุรักษ์ป่าและพันธุ์ไม้ต่างๆ ให้ยังคงอยู่บนผืนแผ่นดินไทย การประกวดครั้งนี้มุ่งหวังให้เป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรักและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำหน้าที่ดูแลสิ่งแวดล้อม ช่วยกันปลูกและดูแลต้นไม้ดอกไม้ ผืนป่าและธรรมชาติรอบตัว ซึ่งจะทำให้ทั้งพืช สัตว์ และคนอยู่ร่วมกันในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข ผ่านการแสดงออกและรังสรรค์ออกมาเป็นผลงานด้านศิลปะ

การประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ กลุ่ม 1 ระดับอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น(อ.1-ป.3) กลุ่ม 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) และกลุ่ม 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1- ม.3) สามารถส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ – 25 ตุลาคม 2561 สอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nanmee.com โทร.02-648-8000