นางอภิชนันท์ ลิมธงชัย เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัทมูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด ถ่ายภาพร่วมกับ นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา นางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ และนางสุภาณี บุญญานุพงศ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาโครงการ มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ในโอกาสส่งมอบห้องสมุดซึ่งได้รับการปรับปรุงด้วยการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้ “โครงการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต” เป็นเงินงบประมาณ 494,480 บาท ให้กับโรงเรียน เพื่อให้เอื้อต่อการใช้บริการสืบค้นข้อมูลจากหนังสือ การสืบค้นข้อมูลด้วยระบบ ICT นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและเป็นสถานที่จัดประชุมของชุมชนบริเวณรอบโรงเรียนอีกด้วย

หน่วยงานหรือบุคคลที่สนใจร่วมทำกิจกรรมกับมูลนิธิ EDF หรือสนับสนุนทุนการศึกษาสามารถติดต่อได้ที่ โทร.02 -579- 9209-11 อีเมล public@edfthai.org หรือคลิกเว็บไซต์ www.edfthai.org ทั้งนี้การบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย