เข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายใกล้สิ้นปีเข้ามาทุกที ช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงที่หลายๆ คน หลายๆ ครอบครัว เริ่มเดินทางท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆ ต้อนรับอากาศหนาวเย็น และชื่นชมทัศนียภาพอันงดงาม มีหมอกปกคลุมไปทั่วบริเวณ แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่พลาดในโปรแกรมการเดินทางของชาวพุทธฯ อย่างเราๆ ท่านๆ ก็คือ การแวะไปกราบสักการะพระประธานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญต่างๆ ตามวัดวาอารามในเส้นทางที่เดินทางผ่าน

ฉบับนี้จึงขอแนะนำ “พระมหาธาตุเจดีย์” องค์สำคัญของเมืองไทย อันนับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญที่ควรค่าแก่การสักการะยิ่ง ถือเป็นกุศลผลบุญยิ่งใหญ่ เสริมชะตาราศี และเป็นสิริมงคลสูงสุดแก่ชีวิตและครอบครัวครับผม

1 พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม

ตั้งอยู่ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง มีฐานะเป็นมหาธาตุหลวง นับเป็นพระเจดีย์องค์แรกก่อนเราจะมีสยามประเทศ ตั้งแต่ครั้งพระพุทธศาสนาเริ่มเผยแผ่เข้าสู่ดินแดนสุวรรณภูมิ ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งชมพูทวีป

2 พระธาตุดอยตุง วัดพระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย 

ตั้งอยู่ ต.ห้วยไคร้ อ.แม่ฟ้าหลวง เป็นโบราณสถานเก่าแก่และสำคัญแห่งหนึ่งของเมืองเหนือ ที่เคารพสักการะอย่างสูงของชาวล้านนา ไทใหญ่ หลวงพระบาง และเวียงจันทน์ ตำนานกล่าวว่า สร้างโดย พระเจ้าอชุตราช ผู้ครองเมืองโยนกนาคพันธุ์ ต่อมาในสมัยพญามังราย พระมหาวชิรโพธิเถระได้นำพระบรมสารีริกธาตุมาถวายอีก พระองค์จึงโปรดฯ ให้สร้างพระเจดีย์อีกองค์ใกล้กับองค์เดิม พระบรมธาตุเจดีย์ ที่พระธาตุดอยตุงจึงมี 2 องค์ ถือเป็นพระธาตุประจำปีกุล

3 พระธาตุศรีจอมทอง วัดพระธาตุศรีจอมทอง  จ.เชียงใหม่ 

ตั้งอยู่ ถ.เชียงใหม่-ฮอด หมู่ 2 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง เป็นวัดสำคัญคู่เมืองจอมทอง สถานที่ประดิษฐาน ‘พระทิกขิณโมฬีธาตุ’ ซึ่งพระเจ้าอโศกมหาราชทรงอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.218 ถือเป็นพระธาตุประจำปีชวด

4 พระธาตุวัดพระสิงห์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่ 

ตั้งอยู่บริเวณคูเมืองเชียงใหม่ ถ.สามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง พระเจ้าผายู กษัตริย์พระองค์ที่ 5 แห่งราชวงศ์มังราย โปรดฯ ให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ.1888 ต่อมาสมัยครูบาศรีวิชัย ในราวปี พ.ศ.2469 ได้บูรณะขึ้นใหม่ให้มีขนาดสูงใหญ่ขึ้น ถือเป็นพระธาตุประจำปีมะโรง

5 เจดีย์พุทธคยา หรือ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ วัดเจดีย์เจ็ดยอด จ.เชียงใหม่
ตั้งอยู่ที่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง  พระเจ้าติโลกราช กษัตริย์พระองค์ที่ 11 แห่งราชวงศ์เม็งราย โปรดฯ ให้สร้างวัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1998 เพื่อเป็นพุทธสถานอันเป็นที่อยู่ของ ‘ต้นศรีมหาโพธิ์’ และสร้าง ‘พระเจดีย์เจ็ดยอด’ เป็นเจดีย์ประธานยอดปรางค์แบบพุทธคยา ณ ที่แห่งนี้ ในปี พ.ศ.2020  เป็นสถานที่สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 8 ของโลก และเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ถือเป็นพระธาตุประจำปีมะเส็ง

6 พระธาตุดอยสุเทพ วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่

ตั้งอยู่ อ.เมืองเชียงใหม่ เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวเชียงใหม่และพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ พระเจ้ากือนา ทรงสร้างเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่ 19 เพื่อประดิษฐาน ‘พระบรมธาตุ’ ที่พระสุมนเถระอัญเชิญมาจากสุโขทัย พระบรมธาตุแสดงปาฏิหาริย์แยกเป็น 2 องค์ องค์หนึ่งประดิษฐาน ณ วัดบุปผาราม อีกองค์หนึ่งพระองค์ได้อาราธนาสถิตเหนือช้างมงคลเพื่อเสี่ยงทายที่ประดิษฐาน ช้างมงคลเดินขึ้นมาถึงยอดดอยสุเทพ ร้องขึ้น 3 ครั้ง ทำทักษิณาวรรต 3 รอบ แล้วล้มลงสิ้นใจ พระองค์จึงทรงให้ก่อพระเจดีย์ขึ้น ต่อมาพระเจ้าเกษเกล้าทรงบูรณะและก่อเป็นพระเจดีย์สูงใหญ่สีทองดังเช่นทุกวันนี้ ถือเป็นพระธาตุประจำปีมะแม

7 พระบรมธาตุเจดีย์ วัดเกตุการาม จ.เชียงใหม่

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิง ต.วัดเกตุ อ.เมือง ในเขตย่านการค้าของชาวต่างชาติ สร้างโดย พญาสามฝั่งแกน พระราชบิดาของพระเจ้าติโลกราช เมื่อปี พ.ศ.1971แต่พระเจดีย์ได้พังทลายลงในปี พ.ศ.2121 พระสุทโธโปรดฯ ให้สร้างขึ้นใหม่ให้เป็นเจดีย์ทรงลังกาแบบล้านนา ถือเป็นพระธาตุประจำปีจอ

8 พระธาตุหริภุญชัย วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จ.ลำพูน

ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูน เป็นปูชนียสถานเก่าแก่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคเหนือ ที่เคารพศรัทธายิ่งของชาวเมืองลำพูน ตำนานกล่าวว่า ครั้งหนึ่งพระพุทธองค์เสด็จมายังชัยภูมิของชาวเม็ง พระยาชมพูนาคราชและพระยากาเผือกได้มาอุปัฏฐาก และมีชาวลัวะผู้หนึ่งนำลูกสมอมาถวาย ทรงมีพุทธพยากรณ์ว่า ที่นี่ในอนาคตจะเป็น ‘นครหริภุญชัยบุรี’ และเป็นที่ประดิษฐาน “พระสุวรรณเจดีย์” มาถึงสมัย พระยาอาทิตยราช ผู้ครองเมืองหริภุญชัย ได้สร้างมณฑปปราสาทเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุ ต่อมากษัตริย์ผู้ครองนครลำพูนทุกพระองค์ได้ทำการบูรณะและพัฒนาขึ้นตามลำดับ จนเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่งามสง่าดังเช่นปัจจุบัน ถือเป็นพระธาตุประจำปีระกา ว่ากันต่อฉบับหน้า สำหรับ พระมหาธาตุเจดีย์องค์สำคัญ ที่ควรไปกราบสักการะเป็นอย่างยิ่งอีก 7 องค์ครับผม

โดย ราม วัชรประดิษฐ์
www.arjanram.com

กองทุนประกันวินาศภัย