กรมการข้าว นำนักวิจัยร่วมหารือผู้เชี่ยวชาญมาตรฐานอินทรีย์จีน พิจารณาแนวทางข้อกำหนดมาตรฐานอินทรีย์ของ 2 ประเทศ รองรับการส่งออกข้าวอินทรีย์ไปยังประเทศจีน

นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยภายหลังจาการเข้าพบ นายถัง เริ้น ผู้เชี่ยวชาญการรับรองและตรวจสอบมาตรฐานอินทรีย์และความร่วมมือระหว่างประเทศ ศูนย์รับรองมาตรฐานความปลอดภัยอาหารอินทรีย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (China Organic Food Certification Center
หรือ COFCC) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว ได้นำนักวิจัยร่วมหารือถึงแนวทางพิจารณาข้อกำหนดมาตรฐานและศึกษาเทียบเคียงระบบมาตรฐานอินทรีย์ของทั้ง 2 ประเทศ รองรับการขยายตลาดข้าวอินทรีย์ของไทยไปยังประเทศที่มีกำลังซื้อสูง โดยเฉพาะประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่อยู่ใกล้ประเทศไทยและมีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนาน นับเป็นโอกาสดีที่คณะนักวิจัยกรมการข้าวจะได้เข้ามาศึกษาจากประเทศผู้บริโภคข้าวรายใหญ่โดยตรงว่ามีความต้องการสินค้าข้าวอย่างไร สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติที่จะผลักดันให้ไทยเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคด้านการผลิต การค้า การบริโภค และการบริการเกษตรอินทรีย์ ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าทางการตลาดทั่วโลกรวม 3 ล้านล้านบาท ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยงานตรวจรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าเกษตรอินทรีย์ภายใต้กระทรวงเกษตรสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Ministry of Agriculture หรือ MOA) และรับผิดชอบจัดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรตามมาตรฐานอินทรีย์จีนที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการรับรองระบบมาตรฐานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (China National Certification and Accreditation Administration หรือ CNCA)

รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ในขณะที่ไทยมีพื้นที่ผลิตสินค้าอินทรีย์ประมาณ 0.3 ล้านไร่ คิดเป็นอันดับที่ 8 ของเอเชีย และอันดับที่ 60 ของโลก มีสินค้าเกษตรอินทรีย์มูลค่าประมาณ 2,300 ล้านบาท จึงเล็งเห็นศักยภาพการผลิตข้าวที่สามารถยกระดับสู่การผลิตระบบอินทรีย์ได้อย่างเป็นระบบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงยกระดับการผลิตข้าวเพื่อก้าวสู่การผลิตข้าวอินทรีย์จำนวน 1 ล้านไร่ภายในปี 2564 เพื่อการบริโภคในประเทศ 40% และการส่งออกอีก 60%

“จากการหารือในครั้งนี้ ทำให้ทราบว่าประเทศจีนเปิดโอกาสสำหรับการนำเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ประกอบการของไทย โดยเฉพาะสินค้าข้าวอินทรีย์ที่เรามีแผนส่งเสริมการผลิตอย่างชัดเจนและมีปริมาณเพียงพอต่อการทำตลาดแข่งขันในต่างประเทศ ผู้ประกอบการที่สนใจจะต้องยื่นคำร้องขอใบรับรองมาตรฐานอินทรีย์จีนแก่ผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรเพื่อเข้ารับการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชจากผู้ตรวจประเมินของ COFCC โดยมีค่าใช้จ่ายในการขอใบรับรองประมาณ 115,000 บาท/ปี ต่อพื้นที่ผลิต 100 เฮกตาร์ หรือ 625 ไร่ ทั้งนี้ หาก COFCC รับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์จีนสำเร็จจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันในการส่งออกข้าวไปยังตลาดจีน ยกระดับรายได้แก่ชาวนาในการเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าวด้วยความห่วงใยสุขภาพผู้บริโภค โดยใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”นายกฤษณพงศ์