"พระกริ่ง" หนึ่งในพระเครื่องยอดนิยมของไทย ทั้งที่นิยมสะสมและนิยมจัดสร้างกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ทราบไหมครับว่า "พระกริ่ง" มีที่มาอย่างไร

ตามคติความเชื่อของพระพุทธศาสนาลัทธิมหายาน เชื่อกันว่า มีพระโพธิสัตว์เรียกว่า "พระธยาทิโพธิสัตว์" อย่างหนึ่ง และ "มนุษย์โพธิสัตว์" อย่างหนึ่ง และมี "นางดารา" เป็นพระชายา ทั้งหมดล้วนทรงอานุภาพและอวตารลงมายังโลกมนุษย์เพื่อช่วยเหลือมวลมนุษย์ หนึ่งในหลายๆ พระองค์นั้นก็คือ "พระไภษัชคุรุ" พระองค์ทรงมีความเมตตากรุณาแก่สัตว์โลกทั้งหลาย ทรงบำบัดความเจ็บป่วยแก่มนุษยชาติผู้มีความทุกข์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ พุทธศาสนิกชนจึงให้ความเคารพนับถือพระองค์เป็นอย่างมาก และคิดสร้างเป็น "รูปเคารพ" ขึ้นมา เพื่อผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยจะได้พากันไปกราบสักการะขอพรจากพระองค์ให้พ้นทุกข์ภัยที่เกิดขึ้น ข้อสำคัญ .. ก่อนที่จะทำการอธิษฐานขอพรตามความปรารถนานั้น ต้องมีการตีเกราะเคาะระฆัง สั่นกระดิ่ง เพื่อให้เกิดเสียงดังไปถึงพระองค์เพื่อทรงทราบเสียก่อน จึงจะเกิดความศักดิ์สิทธิ์

พระไภษัชคุรุ

ต่อมา เมื่อผู้คนต้องมีการเดินทางรอนแรมตลอดจนทำมาค้าขายในแดนไกล จึงมีผู้คิดสร้างรูปเคารพ พระไภษัชคุรุให้มีขนาดเล็กในลักษณะของ "พระเครื่อง" เพื่อความสะดวกในการอาราธนาหรือพกพาติดตัวในเวลาเดินทาง เมื่อเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะได้ทำน้ำพระพุทธมนต์เพื่อบำบัด แล้วจะทำอย่างไรเพื่อให้เกิด "เสียงดัง" ให้พระองค์ทรงรับทราบ ด้วยภูมิปัญญาโบราณาจารย์ก็มีการดัดแปลงโดยคว้านใต้ฐานให้กว้างและบรรจุเม็ดกริ่งลงไปแล้วปิดผนึกด้วยโลหะ ก่อนอธิษฐานขอพรก็ทำการเขย่าองค์พระให้เกิดเสียงดังเสียก่อน ขนานนามพระเครื่องนี้ว่า "พระกริ่ง" 

"พระกริ่ง" มีการสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศทิเบต และเป็นที่นิยมกันมากทั้งในทิเบต จีน และขอม ต่อมาเมื่อมีการติดต่อค้าขายกับประเทศไทย กอปรกับเป็นช่วงที่พระพุทธศาสนาลัทธิมหายานเผยแผ่เข้ามา ความนิยมใน "พระไภษัชคุรุ" และ "พระกริ่ง" จึงเข้ามาสู่ประเทศไทย พระกริ่งในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ พระกริ่งนอกและพระกริ่งใน 

โครงการอิ่มบุญ

"พระกริ่งนอก" หมายถึง พระกริ่งจากต่างประเทศ อาทิ พระกริ่งใหญ่ พระกริ่งหนองแส พระกริ่งบาเก็ง พระกริ่งจีนใหญ่ และพระกริ่งทีอ๋อง โดย "พระกริ่งใหญ่" ถือได้ว่าเป็นต้นแบบการสร้างพระกริ่งในประเทศไทย ส่วน "พระกริ่งใน" หมายถึงพระกริ่งที่สร้างขึ้นในประเทศไทย 

"ตำราการสร้างพระกริ่ง" ปรากฏขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพนรัต แห่งวัดป่าแก้วหรือวัดใหญ่ชัยมงคล ได้รับมาจากที่ใดไม่ปรากฏ และตกทอดมาเรื่อยจนถึงสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ แห่งวัดบวรนิเวศวิหาร จึงปรากฏหลักฐานการจัดสร้างพระกริ่งขึ้นและทรงขนานพระนามว่า "พระกริ่งปวเรศฯ" แต่มาเป็นที่รู้จักและนิยมกันอย่างกว้างขวางในสมัยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสสเทว) แห่งวัดสุทัศนเทพวราราม มีอาทิ พระกริ่งเทพโมฬี พระกริ่งธรรมโกษาจารย์ พระกริ่งพรหมมุนี และพระกริ่งวันรัต ปี 2479 เป็นต้น เรียกว่า ขึ้นชื่อทั้งสายวัดบวรนิเวศวิหาร และสายวัดสุทัศน์

โครงการอิ่มบุญ

ในช่วงปีที่ผ่านมานี้ มีการสร้างพระกริ่งสำคัญขึ้นครั้งหนึ่ง เรียกว่า การฉลองปีพุทธชยันตี แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเริ่มดังระเบิดในปีที่ครบรอบ 100 ปี ฉลองชันษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

เนื่องจากเป็นพระกริ่งสำคัญ ที่สร้างตามสูตรของวัดบวรนิเวศวิหาร อันเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งเป็นโอกาสที่พุทธศาสนิกชนจะได้สร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่ "อิ่มบุญ อิ่มใจ อิ่มในโภคทรัพย์นับอนันต์" ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่า พระกริ่งสัมพุทธชยันตี 2600 ปี (พระกริ่งอิ่มบุญ) 

โครงการอิ่มบุญ

สำหรับการสร้างนั้น มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อจัดตั้ง "ชมรมอิ่มบุญ" ภายใต้โครงการอิ่มบุญ ในอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ในสถานศึกษา 999 ชมรม และให้เยาวชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมจำนวน 100,000 คน

จากความสำเร็จของโครงการอิ่มบุญ 999 วัด เยาวชนปฏิบัติธรรม 84,000 คน และวัดเข้าร่วมโครงการ 999 วัด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ผ่านมา ทำให้เกิดเสียงเรียกร้องให้ต่อยอดและขยายโครงการ เนื่องจากก่อประโยชน์อย่างมากต่อเยาวชนที่มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ

พระสัมพุทธชยันตี 2600 ปี (พระกริ่งอิ่มบุญ) ประกอบพิธีเททองโดยสมเด็จพระวันรัต เป็นประธานโดยรวมพลังเตโชธาตุ (ธาตุไฟ) อันบริสุทธิ์จากพระอาทิตย์จุดชนวนเทียนชัย และประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษกเมื่อวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2555 

พระเกจิอาจารยร่วมจารอักขระ

โดย สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เป็นประธานจุดเทียนชัย ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร เกจิอาจารย์ผู้ทรงศีลบริสุทธิ์ 108 รูป อธิษฐานจิตและลงอักขระเลขยันต์ พร้อม นะ โภคทรัพย์ ปรากฏว่าผู้บูชา เช่น นักธุรกิจ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ได้กล่าวขวัญถึงกันมากว่า มีโภคทรัพย์เพิ่มพูนอย่างคาดไม่ถึงกันโดยทั่วหน้า และประสบการณ์แคล้วคลาดปลอดภัยอย่างอัศจรรย์ ทั้งชมเชยถึงพุทธศิลป์ที่ประณีตงดงามเป็นอย่างยิ่ง ของพระกริ่งสุดยอดแห่งยุค 

ชุดกรรมการอุปถัมภ์

ส่งผลให้ เนื้อทองคำ เนื้อเงิน หมดลงอย่างรวดเร็วในช่วงเปิดจอง เหลือชุดกรรมการเพียงไม่กี่ชุดและเนื้ออื่นๆ บางส่วน ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประสงค์จะร่วมกุศล สามารถบริจาคบูชาและรับพระได้ทันทีเป็นครั้งแรกครั้งเดียวที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ก็ขอบอกบุญให้รีบบริจาคด่วนก่อนหมดและรับพระได้ทันที 

 พระกริ่งอิ่มบุญ

เพื่ออิ่มบุญอิ่มโภคทรัพย์และเก็บเป็นมรดกไว้ให้ลูกหลาน อิ่มบุญ อิ่มใจ ถวายเป็นพระกุศลและถวายเป็นพระกุศลแด่องค์สมเด็จพระสังฆราชฯ ครับผม

โดย ราม วัชรประดิษฐ์

กองทุนประกันวินาศภัย