ชูมนต์เสน่ห์ทางธรรมชาติ ส่งเสริมภาคการท่องเที่ยว เปิดบ้าน 3 จังหวัดในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 อุดรธานี บึงกาฬ หนองคาย จัดเส้นทางแห่งความศรัทธา “ท่องเที่ยวตามรอย ตำนานพญานาค : นาคี รูท” หวัง ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว พร้อมชูศักยภาพเมืองที่มีความพร้อมรอบด้าน

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กล่าวว่า จังหวัดในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 หรือ กลุ่มจังหวัดสบายดี ได้แก่ อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ เป็นกลุ่มจังหวัดที่น่าจับตามอง ประกอบกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการใหม่ ที่ให้ความสำคัญกับการกระจาย โอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมควบคู่ไปด้วย โดยแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเพื่อให้หลุดพ้นจากความยากจน สู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง โดยมีแนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่สำคัญ 3 ส่วน คือ ด้านการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและการแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง และยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณี วัฒนธรรม โดยกลุ่มสบายดี เป็นกลุ่มเมืองที่มีวิถีชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่น มีความสามารถที่จะพัฒนาให้ก้าวสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้

นอกจากนี้ ยังมีศักยภาพด้านที่ตั้งที่เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งในกลุ่มประเทศ CLMV และสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งได้ดำเนินยุทธศาสตร์ One Belt One Road โดยเฉพาะการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งทั้งทางถนนและระบบรางเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง อีกทั้ง ยังมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว มีทัศนียภาพ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม และเป็นสถานที่ที่เป็นอันซีน มีทัศนียภาพที่สวยงามมีมนต์เสน่ห์ แม้ในบางจังหวัดซึ่งเป็นจังหวัดเล็ก แต่กลับพบว่า มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวอย่างไม่รู้ลืมได้ เหมาะแก่การสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวร่วมมาสัมผัส

ด้วยเหตุนี้ กลุ่มจังหวัดสบายดี จึงได้เร่งดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ จัดกิจกรรมเปิดเส้นทางท่องเที่ยวแนวใหม่ “ท่องเที่ยวตามรอยตำนานพญานาค : นาคี รูท” 3 จังหวัดแห่งอารยธรรม ความศรัทธา “อุดรธานี บึงกาฬ และหนองคาย” ซึ่งนอกจากจะเผยให้เห็นทัศนียภาพทางธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ งดงามแล้ว ยังเป็นอีกเส้นทางตัวเลือกหนึ่งสำหรับการจัดทริปท่องเที่ยว เพื่อสักการะ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพราะมีความโดดเด่นเรื่องของศรัทธาเกี่ยวกับพญานาค โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวในเส้นทางที่มีความน่าสนใจ อาทิ คำชะโนด จ.อุดรธานี สูดโอโซนบริสุทธิ์ที่ภูสิงห์ จ.บึงกาฬ สักการะวัดพระธาตุบังพวน ชมความอัศจรรย์ของสระพญานาค เป็นต้น

เส้นทางนาคี รูท จึงเหมาะที่จะเป็นทริปท่องเที่ยวทางเลือก และยังช่วยประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มได้ และเชื่อว่า จะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว สถานที่ต่างๆ ให้กับกลุ่มจังหวัดได้.