นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ลงพื้นที่เยี่ยมสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด โดยมีนายสิริพงศ์ ตระการกมล ประธานกรรมการ และนางสาวสายฝน แสงใส ผู้จัดการสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ณ เลขที่ 165 หมู่ 5 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน ซึ่งประสบปัญหาราคาไข่ตกต่ำเป็นระยะเวลายาวนานทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ขาดทุนจากการเลี้ยง สหกรณ์ฯ ได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2543 ตั้งชื่อสหกรณ์แห่งนี้ว่า “สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด” ตลาดกลางสหกรณ์สารภี จำกัด เป็นสำนักงานในการดำเนินงานแห่งแรกของสหกรณ์ ดำเนินกิจการเป็นระยะเวลา 2 ปี เมื่อสมาชิกมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น สหกรณ์ฯ จึงย้ายมาเช่าโกดังบริษัท วี.อาร์.ฟรุท จำกัด เป็นสำนักงานแห่งที่สอง ดำเนินกิจการเป็นระยะเวลา 3 ปี เมื่อสมาชิกเล็งเห็นว่าสหกรณ์เป็นที่พึ่งและให้การช่วยเหลือแก่สมาชิกผู้เลี้ยงไก่ไข่ได้ สมาชิกจึงมาใช้บริการสหกรณ์มากขึ้น

สหกรณ์ฯ จึงหาซื้อที่ดินและก่อสร้างสำนักงานเป็นของตัวเอง เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจและเพื่อรองรับการมาใช้บริการของสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งได้รับความกรุณาจากทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการอนุมัติเงินกู้เพื่อนำมาก่อสร้างโกดังเก็บสินค้า และสำนักงาน และที่สำคัญได้รับความร่วมมือร่วมใจ จากสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด ทุกท่านช่วยระดมทุนเพื่อการก่อสร้างในครั้งนี้ ซึ่งได้เริ่มดำเนินงาน ณ สถานที่อยู่ปัจจุบันแห่งนี้ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 และเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2553 ได้เริ่มก่อสร้างอาคารสำนักงานและห้องประชุมอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553 ได้เริ่มก่อสร้างโกดังสินค้าและติดตั้งชุดเครื่องโม่ และเครื่องผสมอาหาร โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามโครงการลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรรายย่อย ภายใต้แผนการปฏิบัติการประชาวิวัฒน์ ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มดำเนินการ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2555

“สมาชิกสหกรณ์ มีความเชื่อมั่นและศรัทธาสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น สถานที่บริเวณสำนักงานใหญ่จึงไม่เพียงพอที่จะรองรับการให้บริการสมาชิก สหกรณ์ฯ จึงได้ก่อสร้างสำนักงานสาขาบนที่ดินแปลงที่สองของสหกรณ์ ซึ่งอยู่ห่างจากสำนักงานใหญ่ประมาณ 1.5 กิโลเมตร และเปิดทำการเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ได้ย้ายศูนย์รวบรวมไข่ไก่จากสำนักงานใหญ่ไปอยู่ที่สำนักงานสาขา มีร้านค้าสหกรณ์ (CO-CO SHOP) เพื่อจำหน่ายไข่ไก่ และสินค้าในเครือข่ายสหกรณ์ ตรงสู่ผู้บริโภค และมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ (CO-C0 FOOD&COFFEE) ไว้บริการสมาชิกเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ตลอดจนประชาชนทั่วไป”

เมื่อปีบัญชี 2559 สหกรณ์ฯ ได้จัดซื้อที่ดินแปลงที่สาม เพื่อเตรียมรองรับงานโครงการแปลงใหญ่ ซึ่งได้จัดทำแผนงานที่จะสร้างโรงงานผลิตอาหารให้กับสมาชิก โดยจะย้ายชุดเครื่องผลิตอาหารที่มีอยู่ในปัจจุบันมาไว้ที่โรงงานใหม่ พร้อมทั้งดำเนินการปรับปรุงถังเก็บวัตถุดิบและอาหารสัตว์ เพื่อให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม สู่มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม (GMP) และจะติดตั้งไซโลเก็บรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อผลิตอาหารสัตว์ และจำหน่ายให้กับสมาชิกช่วงนอกฤดูกาลเก็บเกี่ยว เพื่อลดต้นทุนการผลิตไข่ไก่