พัฒนาการเรียนการสอน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวบรวมจัดทำคลังสื่อให้ทุกโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกวดสื่อ นวัตกรรมการสอน ของครูผู้ช่วย พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง ในสังกัด 146 คน เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้ครูได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน และคิดค้นผลิตสื่อสำหรับนำไปแก้ปัญหาพัฒนานักเรียนให้ตรงคามต้องการ และให้นักเรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร และจัดเวทีให้ครูนำสื่อที่ผลิตขึ้นมานำเสนอและเปลี่ยนเรียนรู้ ให้เกิดแนวคิดและแรงบันดาลใจพัฒนาตนเอง ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน แบ่งเป็นสื่อระดับปฐมวัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4– 6 และมัธยมศึกษาตอนต้น

นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 กล่าวว่า สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 มีแนวคิดที่จะให้ครูได้พัฒนานวัตกรรมหรือสื่อเพื่อนำไปใช้จัดการเรียนการสอน เป็นสื่อที่ครูและนักเรียนร่วมกันคิดและผลิตขึ้น โดยต้องการให้เกิดสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายตรงกับความต้องการพัฒนาของแต่ละห้องเรียน ให้เป็น 1 ห้องเรียน 1 นวัตกรรม

กลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ เป็น ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง ประมาณ 146 คน ให้นำสื่อที่ได้คิดค้นเพื่อพัฒนานักเรียนมานำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน และเขตพื้นที่การศึกษา จะรวมรวบสื่อที่นำเสนอไว้เป็นคลังสื่อการเรียนการสอน ให้คุณครูหรือผู้สนใจข้าไปศึกษา นำไปใช้พัฒนานักเรียนได้จะทำให้ทุกโรงเรียนสามารถเลือกสื่อที่คิดว่าเหมาะสมกับความต้องการ นำไปประยุกต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการพัฒนาครูในด้านการผลิตและใช้สื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนด้วย

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance