มกอช.จัดโครงการประกวด“โครงการส่งต่อองค์ความรู้ในห่วงโซ่อาหารตามวิถีพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี”ในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปลูกฝังทัศนคติการผลิต และการบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและปลอดภัยแก่นักเรียน

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปลูกฝังทัศนคติการผลิต และการบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและปลอดภัยแก่นักเรียน มกอช.ได้จัดการประกวดโครงการส่งต่อองค์ความรู้ในห่วงโซ่อาหารให้กับนักเรียนในสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาวางแผนและออกแบบกิจกรรมส่งต่อองค์ความรู้ในห่วงโซ่อาหารให้กับนักเรียนในสถานศึกษาของตนเอง และให้เสนอโครงการดังกล่าวมาเพื่อให้คณะกรรมการของ มกอช. ร่วมกันพิจารณาสนับสนุนงบในการดำเนินโครงการส่งต่อองค์ความรู้ในห่วงโซ่อาหารในสถานศึกษา
ซึ่งผลการตัดสินของคณะกรรมการจากสถานศึกษา 10 แห่งที่เข้าร่วมโครงการนั้น รางวัลที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ “โครงการการผลิตการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย” รางวัลที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น “โครงการส่งต่อองค์ความรู้ในห่วงโซ่อาหารตามวิถีพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดีของลูกราชประชา 50” รางวัลที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนศรีไผทสมันต์ จังหวัดสุรินทร์ “โครงการผักปลอดสาร อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย “โครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพนักเรียน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาระบบอาหารศึกษาทั้งระบบ โดยเริ่มจากโรงเรียน และเด็กนักเรียน ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ซึ่งเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปลูกฝังทัศนคติการผลิต และการบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและปลอดภัยแก่นักเรียน

เลขาธิการ มกอช.กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมา มกอช.ได้เล็งเห็นและได้ผลักดันการพัฒนาด้านการมาตรฐานอย่างครบวงจรในห่วงโซ่อาหารมาโดยตลอด โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภค เพื่อสร้างกระแสความต้องการสินค้าคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งโรงเรียนหรือสถานศึกษา เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักในการให้ความรู้ด้านการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย เนื่องจากการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพทางโภชนาการและปลอดภัยต่อสุขภาพ ตลอดจนพอเพียงกับความต้องการของร่างกายจะส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัยแล้ว เด็กนักเรียนจะได้รับความรู้ ความเข้าใจเรื่องบริโภคอาหารที่ปลอดภัยแล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตลอดชีวิต ซึ่งเด็กเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างโรงเรียนกับที่บ้านและชุมชน